About us

“Pun” Your Studying Abroad Experiences With Us

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศกับเรา

รู้จักก้อปันกัน

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันให้คำปรึกษาและบริการในการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา และเรียนภาษาอังกฤษในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เป้าหมายหลักในการบริการของก้อปันกัน คือการสนับสนุนเรียนรู้และการพัฒนาด้วยความเท่าทันของผู้เรียน ก้อปันกันได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2556 (ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญ ก้อปันกัน ซึ่งได้ปรับเป็นบริษัท ก้อปันกัน จำกัด ในปีพ.ศ. 2560) โดยนายกันต์พงศ์ ทวีสุข ศิษย์เก่าและอดีตนักกิจกรรมในตำแหน่งที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติและประธานสภานักศึกษา ณ Shoreline Community College รัฐ Washington ประเทศสหรัฐฯ ด้วยความตั้งใจที่จะบริการในการเรียนต่อต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยการสนับสนุนการสร้างความเข้าใจและความเท่าทันตนเอง และเคารพความแตกต่างหลากหลายในสังคม

ระยะเริ่มต้น (2556 -2557) :

ด้วยความรู้และความเข้าใจในระบบ community college จากประสบการณ์ตรง ก้อปันกันเริ่มให้ข้อมูลและบริการการศึกษาต่อ community college ในรัฐ Washington และ Oregon community college เป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยรัฐบาลสหรัฐฯที่ต้อนรับนักศึกษาที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนในสาขาวิชาที่สนใจ และเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการเรียนต่ออเมริกา เนื่องจาก community college ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง 50-70% มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ย 20-25 ท่าน และมีแผนกบริการดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน (2558 - ปัจจุบัน) :

ในปัจจุบัน ก้อปันกันได้ขยายสถาบันในเครือข่ายเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนได้มากขึ้น รวมถึง community college ที่หลากหลายมากขึ้น การเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัย 4 ปี การเรียนต่อ High School ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในประเทศฟิลิปปินส์

Vision:
เราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมที่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย

 

Mission:
เราบริการในการเรียนต่ออเมริกา เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

และสนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างรู้เท่าทัน

Why choose us

“Pun” Your Quest To Be More You with Us
ร่วมเดินทางค้นหา เรียนรู้และพัฒนาตนเองในอเมริกาและฟิลิปปินส์กับเรา

เราให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ของศิษย์เก่า

ให้ข้อมูลจากประสบกาณ์โดยศิษย์เก่าที่เคยศึกษาและทำงานในระบบ เราช่วยในการเตรียมความพร้อม การปรับตัว พร้อมคำแนะนำในการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

เราคัดเลือกสถาบันที่มีคุณภาพ

เลือกสรร partners ที่มีคุณภาพทั้งในอเมริกาและฟิลิปปินส์ และเราสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและคอยสนับสนุนผู้เรียนในขณะที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

การเรียนรู้และการพัฒนาของผู้เรียน คือ เป้าหมายในการบริการ

สนับสนุนและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของผู้เรียน เราจึงบริการด้วยความใส่ใจ ความเป็นมิตรและความเป็นธรรมต่อความต้องการผู้เรียน

เราชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส

ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน ตั้งแต่สมัครเข้าเรียน เตรียมตัวก่อนเดินทาง รวมถึงค่าเรียนและค่าที่พัก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอัตราที่ต้องชำระเป็นปกติ

Our Values

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่เราต้องการสนับสนุนให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ คือ

สามารถรับฟังและเรียนรู้จากความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงมุมมองที่แตกต่างได้
ได้ตระหนักถึงจุดแข็งและขอบ (boundary) ของตนเองมากขึ้น
มีความมั่นใจในการสื่อสารและเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

สื่อสารและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
สามารถตัดสินใจเลือกตัวเลือกตัวต่างๆในชีวิตได้ด้วยความสอดคล้องกับคุณค่าของตนเองได้ดีมากขึ้น

OUR TEAM

กันต์พงศ์ ทวีสุข
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ (Founder & Director)

กันต์ เรียนจบจาก Shoreline Community College สาขา Business และ Individualized Plan เคยทำหน้าที่เป็น Student Body President ของวิทยาลัย 2 ปี มีความสนใจทางด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร จิตวิทยา การเรียนรู้วัฒนธรรมและความหลากหลาย กันต์ดำเนินกิจการของศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน ภารกิจที่สำคัญที่สำคัญของกันต์คือการพัฒนากระบวนการและหลักสูตรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเท่าทันให้กับผู้ใช้บริการ

อัลริตา กิจสถาน
ผู้จัดการด้านการบริการและการขาย (Services and Sales Manager - U.S.A.)

ทราย จบปริญญาตรี สาขาการตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อดีตพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ISO&Sales Representative บริษัท SCG Paper เป็นเวลา5 ปี ทรายต้องการออกจาก comfort zone และไปหา ประสบการณ์จาการใช้ชีวิตในต่างประเทศ จึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อไปโครงการออร์แพ (AU Pair) ในรัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1ปี ทรายจะคอยให้ข้อมูลด้านการเรียนต่อใน Community College ให้คำแนะนำปรึกษา จัดกิจกรรมสนุกๆ ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเอกสารต่างๆ ให้น้องๆค่ะ

กาญจน์หทัย ตรีสัจญาณ
ผู้จัดการด้านการบริการและการขาย (Services and Sales Manager - Philippines)

ต้นข้าว จบปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ วิชาโทจิตวิทยา อดีต พนักงานประจำ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ Sales & Marketing บริษัท E&H Precision (Thailand) co.,Ltd.  เป็นเวลา 4 ปี จากนั้นได้ไปโครงการออเพร์ เพื่อท่องเที่ยว หาประสบการณ์ เเละเรียนรู้สิ่งใหม่ (Au Pair In USA) ในรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2.5 ปี ปัจจุบันทำงานกับทางก้อปันกัน มีหน้าที่คอยให้ข้อมูลเเละคำเเนะนำกับผู้ที่สนใจไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้เหมาะสมเเละตอบโจทย์ของผู้ที่ต้องการไปเรียนอย่างเเท้จริง เป้าหมายคือต้องการให้ นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ได้ความรู้เเละประสบการณ์กลับมาอย่างที่นักเรียนตั้งใจ

สันติภาพ เพ็ญสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานระบบและการบริหารจัดการออฟฟิศ (Admintrative and Office Management Support Officer)

เป๋า จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทปรัชญา ก่อนที่จะมาทำงานร่วมกับก้อปันกัน ได้ประกอบอาชีพอิสระมามากมายหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ครูสอนดนตรี นักแปลอิสระ ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยนักออกแบบโลโก้กราฟฟิก นักวาดภาพประกอบ ผลิตเครื่องหนัง ไปจนถึงค้าขายออนไลน์ เนื่องจากมีความสนใจในการค้นหาความหมายของการใช้ชีวิตในมุมมองที่หลากหลาย ก้อปันกันได้เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ขอบเขตของงานในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และมีความท้าทาย นับเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตที่ผมพร้อมจะเรียนรู้ และทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด

STUDENT FEEDBACKS

Members and Association

เราเป็นสมาชิกขององค์กร Global Student Mobility (GSM) ที่ก่อตั้งโดย Mr. Stephen Cheng มีหน้าที่ในการเชื่อมโยงศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์การศึกษาที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับการคัดเลือกและอนุมัติโดย GSM และได้รับการแนะนำจากสมาชิกที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอเมริกา ก้อปันกันจึงมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับสถาบันในอเมริกาได้เป็นอย่างดี