fbpx

About us

“Pun” Your Studying Abroad Experiences With Us

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศกับเรา

รู้จักก้อปันกัน

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันให้คำปรึกษาและบริการในการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา รวมถึงเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศออสเตรเลีย เป้าหมายหลักในการบริการของก้อปันกัน คือการสนับสนุนเรียนรู้และการพัฒนาด้วยความเท่าทันของผู้เรียน ก้อปันกันได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2556 (ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญ ก้อปันกัน ซึ่งได้ปรับเป็นบริษัท ก้อปันกัน จำกัด ในปีพ.ศ. 2560) โดยนายกันต์พงศ์ ทวีสุข ศิษย์เก่าและอดีตนักกิจกรรมในตำแหน่งที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติและประธานสภานักศึกษา ณ Shoreline Community College รัฐ Washington ประเทศสหรัฐฯ ด้วยความตั้งใจที่จะบริการในการเรียนต่อต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยการสนับสนุนการสร้างความเข้าใจและความเท่าทันตนเอง และเคารพความแตกต่างหลากหลายในสังคม

ระยะเริ่มต้น (2556 -2557) :

ด้วยความรู้และความเข้าใจในระบบ community college จากประสบการณ์ตรง ก้อปันกันเริ่มให้ข้อมูลและบริการการศึกษาต่อ community college ในรัฐ Washington และ Oregon community college เป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยรัฐบาลสหรัฐฯที่ต้อนรับนักศึกษาที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนในสาขาวิชาที่สนใจ และเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการเรียนต่ออเมริกา เนื่องจาก community college ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง 50-70% มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ย 20-25 ท่าน และมีแผนกบริการดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน (2558 - ปัจจุบัน) :

ในปัจจุบัน ก้อปันกันได้ขยายสถาบันในเครือข่ายเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนได้มากขึ้น รวมถึง community college ที่หลากหลายมากขึ้น การเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัย 4 ปี การเรียนต่อ High School ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา การเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในประเทศฟิลิปปินส์ และการเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย

ก้อปันกันได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่ตั้งสำนักงาน อาคารไทยวีรวัฒน์ (ชั้น 17 ห้อง 17 B) 86/1 ถ.กรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ติด BTS วงเวียนใหญ่ Exit 4)

เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ข้อมูลติดต่อ – คลิกที่นี่

Vision:
เราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมที่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย

 

Mission:
เราบริการในการเรียนต่ออเมริกา แคนาดา เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย

และสนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างตระหนักรู้เท่าทัน

Why choose us

ทำไมต้องเลือกก้อปันกัน?

OUR SERVICES

บริการของเรา

ให้คำปรึกษาและบริการสำหรับการเรียนต่ออเมริกา แคนาดา เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย จากประสบการณ์ตรงและการศึกษาข้อมูลเชิงลึก ชี้แจงค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส ใส่ใจในความต้องการและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

บริการทำเรื่องวีซ่านักเรียน (F-1) และวีซ่าท่องเที่ยว (B-1/B-2) เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับบุคคลทั่วไป พร้อมการทดลองสัมภาษณ์จริง โดยทีมที่มีประสบการณ์จากการบริการนักเรียนสมัครเข้าเรียนและสมัครขอวีซ่าอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง

บริการรับจัดโครงการสำหรับกลุ่มตามความต้องการขององค์กรและบริษัท เพื่อการฝึกฝนหรือการดูงานในต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์การศึกษาจากอเมริกาและความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารของโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเรา

หากองค์กรหรือบริษัทของท่านมีความต้องการจัดโปรแกรมกลุ่มเพื่อไปดูงาน เรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะเฉพาะทางที่ต่างประเทศหรือภายในประเทศ อาทิ

 • เรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
 • โครงการภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมช่วงปิดเทอม
 • โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรด้านการศึกษา
 • การดูงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน

เรายินดีรับฟังความต้องการ ประสานงานกับสถาบันในเครือข่ายและจัดทำหลักสูตรให้พิจารณา

Study Abroad With Us

สมัครเรียนต่อต่างประเทศกับเรา

Advising and Counselling

 • เรารับฟังความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • แนะนำตัวเลือกหลักสูตรสถาบันที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 2-3 ตัวเลือก

Application Assistance

 • แนะนำการเตรียมเอกสาร
 • บริการกรอกเอกสารและตรวจเอกสารก่อนทำเรื่องสมัคร
 • จัดส่งเอกสาร ประสานงานในการสมัคร
 • ติดตามและรายงานผลการสมัคร

VISA Processing Assistance

 • แนะนำการเตรียมเอกสาร
 • บริการกรอกเอกสารและตรวจเอกสารก่อนสัมภาษณ์
 • บริการชำระค่าธรรมเนียม
 • เตรียมสัมภาษณ์ ทดลองและให้คำแนะนำในการสัมภาษณ์
 • ทำเรื่องนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า

Housing & Airport Pick-up Arrangement

 • ประสานงานในการทำเรื่องสมัครจัดหาที่พักของสถาบัน
 • ติดตามและรายงานผลการจัดหาที่พัก
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริการการจัดหาที่พัก
 • ประสานงานและยืนยันการรับส่งจากสนามบิน

Pre-departure Preparation

 • สรุปคำแนะนำสำหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • นัดหมายพูดคุยเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง

Follow Up

 • ติดตามความเป็นอยู่ และให้คำแนะนำ โดยเฉพาะในช่วงเทอมแรกของการศึกษาต่อ
 • ประสานงานกับสถาบันในต่างประเทศ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

XB Education

การศึกษานอกกรอบ

ก้อปันกันเป็นมากกว่าแค่ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศที่บริการแนะแนว ให้คําปรึกษา และบริการในการศึกษาต่อต่างประเทศ เรายังมุ่งให้บริการ กับผู้ใช้บริการในฐานะของผู้เรียน ท่ีพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อตระหนักรู้เท่าทันในตนเอง รวมถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทาง วัฒนธรรม (Cultural Skills and Competency) อีกด้วย

ในการศึกษาต่อและใช้ชีวิตในต่างประเทศ ผู้เรียนมักจะได้พบเจอกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับพฤติกรรม เช่น วิธีการทักทาย การใช้ภาษา อาหารการกิน ไปจนถึงสิ่งที่อยู่ลึกลงในระดับของคุณค่าและความเชื่อที่แตกต่างกัน เช่น ทัศนคิตต่อการพึ่งตนเอง แนวคิดต่ออดีต ปัจจุบันและอนาคต พฤติกรรมในการตัดสินใจของกลุ่ม บทบาทในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ อายุ เพศ ชนชั้นและอื่นๆเป็นต้น

ความแตกต่างเหล่านี้เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อการพัฒนาตัวเองและการเติบโต ผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องพิจารณา ทำความเข้าใจถึงอุปสรรคที่จะต้องพบเจอเพื่อการก้าวข้ามมันให้ได้

ก้อปันกันได้พัฒนาโครงการ Cross Border (XB) Education [การศึกษานอกกรอบ] เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนปรับตัวและเรียนรู้ได้จากสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางวัฒธรรมของผู้เรียน

พิเศษ !! สำหรับผู้ที่ใช้บริการของก้อปันกันจะมีโอกาสได้รับ

 1. booklet ของโครงการซึ่งประกอบไปด้วยชุดความรู้และแบบฝึกหัด
 2. สิทธิที่จะเข้าร่วมค่าย XB Education เพื่อการเตรียมศึกษาต่อต่างประเทศและเรียนรู้จากวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ฟรี!

Our team

ทีมของเรา

กันต์พงศ์ ทวีสุข
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ (Founder & Director)

กันต์ เรียนจบจาก Shoreline Community College สาขา Business และ Individualized Plan เคยทำหน้าที่เป็น Student Body President ของวิทยาลัย 2 ปี มีความสนใจทางด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร จิตวิทยา การเรียนรู้วัฒนธรรมและความหลากหลาย กันต์ดำเนินกิจการของศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน ภารกิจที่สำคัญที่สำคัญของกันต์คือการพัฒนากระบวนการและหลักสูตรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเท่าทันให้กับผู้ใช้บริการ

กาญจน์หทัย ตรีสัจญาณ
ผู้จัดการด้านการบริการและการขาย (Services and Sales Manager - Philippines)

ต้นข้าว จบปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ วิชาโทจิตวิทยา อดีต พนักงานประจำ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ Sales & Marketing บริษัท E&H Precision (Thailand) co.,Ltd.  เป็นเวลา 4 ปี จากนั้นได้ไปโครงการออเพร์ เพื่อท่องเที่ยว หาประสบการณ์ เเละเรียนรู้สิ่งใหม่ (Au Pair In USA) ในรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบันทำงานกับทางก้อปันกัน มีหน้าที่คอยให้ข้อมูลเเละคำเเนะนำกับผู้ที่สนใจไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้เหมาะสมเเละตอบโจทย์ของผู้ที่ต้องการไปเรียนอย่างเเท้จริง เป้าหมายคือต้องการให้ นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ได้ความรู้เเละประสบการณ์กลับมาอย่างที่นักเรียนตั้งใจ

อัลริตา กิจสถาน
ผู้จัดการด้านการบริการและการขาย (Services and Sales Manager - U.S.A.)

ทราย จบปริญญาตรี สาขาการตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อดีตพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ISO&Sales Representative บริษัท SCG Paper เป็นเวลา5 ปี ทรายต้องการออกจาก comfort zone และไปหา ประสบการณ์จาการใช้ชีวิตในต่างประเทศ จึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อไปโครงการออร์แพ (AU Pair) ในรัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1ปี ทรายจะคอยให้ข้อมูลด้านการเรียนต่อใน Community College ให้คำแนะนำปรึกษา จัดกิจกรรมสนุกๆ ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเอกสารต่างๆ ให้น้องๆค่ะ

สันติภาพ เพ็ญสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานระบบและการบริหารจัดการออฟฟิศ (Admintrative and Office Management Support Officer)

เป๋า จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทปรัชญา ก่อนที่จะมาทำงานร่วมกับก้อปันกัน ได้ประกอบอาชีพอิสระมามากมายหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ครูสอนดนตรี นักแปลอิสระ ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยนักออกแบบโลโก้กราฟฟิก นักวาดภาพประกอบ ผลิตเครื่องหนัง ไปจนถึงค้าขายออนไลน์ เนื่องจากมีความสนใจในการค้นหาความหมายของการใช้ชีวิตในมุมมองที่หลากหลาย ก้อปันกันได้เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ขอบเขตของงานในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และมีความท้าทาย นับเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตที่ผมพร้อมจะเรียนรู้ และทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด

Member and Association

สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เราเป็นสมาชิกขององค์กร Global Student Mobility (GSM) ที่ก่อตั้งโดย Mr. Stephen Cheng มีหน้าที่ในการเชื่อมโยงศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศกับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนย์การศึกษาที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้จะต้องได้รับการคัดเลือกและอนุมัติโดย GSM และได้รับการแนะนำจากสมาชิกที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอเมริกา ก้อปันกันจึงมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับสถาบันในอเมริกาได้เป็นอย่างดี

Student Feedbacks

เสียงสะท้อนจากนักเรียน

สอบถามหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากก้อปันกัน