About us

“Pun” Your Studying Abroad Experiences With Us

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศกับเรา

รู้จักก้อปันกัน

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันให้คำปรึกษาและบริการในการเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา และเรียนภาษาอังกฤษในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เป้าหมายหลักในการบริการของก้อปันกัน คือการสนับสนุนเรียนรู้และการพัฒนาด้วยความเท่าทันของผู้เรียน ก้อปันกันได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2556 (ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญ ก้อปันกัน ซึ่งได้ปรับเป็นบริษัท ก้อปันกัน จำกัด ในปีพ.ศ. 2560) โดยนายกันต์พงศ์ ทวีสุข ศิษย์เก่าและอดีตนักกิจกรรมในตำแหน่งที่ปรึกษานักศึกษานานาชาติและประธานสภานักศึกษา ณ Shoreline Community College รัฐ Washington ประเทศสหรัฐฯ ด้วยความตั้งใจที่จะบริการในการเรียนต่อต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยการสนับสนุนการสร้างความเข้าใจและความเท่าทันตนเอง และเคารพความแตกต่างหลากหลายในสังคม

ระยะเริ่มต้น (2556 -2557) :

ด้วยความรู้และความเข้าใจในระบบ community college จากประสบการณ์ตรง ก้อปันกันเริ่มให้ข้อมูลและบริการการศึกษาต่อ community college ในรัฐ Washington และ Oregon community college เป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยรัฐบาลสหรัฐฯที่ต้อนรับนักศึกษาที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนในสาขาวิชาที่สนใจ และเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการเรียนต่ออเมริกา เนื่องจาก community college ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง 50-70% มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ย 20-25 ท่าน และมีแผนกบริการดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน (2558 - ปัจจุบัน) :

ในปัจจุบัน ก้อปันกันได้ขยายสถาบันในเครือข่ายเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนได้มากขึ้น รวมถึง community college ที่หลากหลายมากขึ้น การเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัย 4 ปี การเรียนต่อ High School ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในประเทศฟิลิปปินส์

Vision:
เราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมที่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย

 

Mission:
เราบริการในการเรียนต่ออเมริกา เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

และสนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างรู้เท่าทัน

Why choose us

“Pun” Your Quest To Be More You with Us
ร่วมเดินทางค้นหา เรียนรู้และพัฒนาตนเองในอเมริกาและฟิลิปปินส์กับเรา

เราให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ของศิษย์เก่า

ให้ข้อมูลจากประสบกาณ์โดยศิษย์เก่าที่เคยศึกษาและทำงานในระบบ เราช่วยในการเตรียมความพร้อม การปรับตัว พร้อมคำแนะนำในการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

เราคัดเลือกสถาบันที่มีคุณภาพ

เลือกสรร partners ที่มีคุณภาพทั้งในอเมริกาและฟิลิปปินส์ และเราสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและคอยสนับสนุนผู้เรียนในขณะที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

การเรียนรู้และการพัฒนาของผู้เรียน คือ เป้าหมายในการบริการ

สนับสนุนและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของผู้เรียน เราจึงบริการด้วยความใส่ใจ ความเป็นมิตรและความเป็นธรรมต่อความต้องการผู้เรียน

เราชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส

ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน ตั้งแต่สมัครเข้าเรียน เตรียมตัวก่อนเดินทาง รวมถึงค่าเรียนและค่าที่พัก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอัตราที่ต้องชำระเป็นปกติ

Our Values

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่เราต้องการสนับสนุนให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ คือ

สามารถรับฟังและเรียนรู้จากความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงมุมมองที่แตกต่างได้
ได้ตระหนักถึงจุดแข็งและขอบ (boundary) ของตนเองมากขึ้น
มีความมั่นใจในการสื่อสารและเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

สื่อสารและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
สามารถตัดสินใจเลือกตัวเลือกตัวต่างๆในชีวิตได้ด้วยความสอดคล้องกับคุณค่าของตนเองได้ดีมากขึ้น

OUR TEAM

กันต์พงศ์ ทวีสุข
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ (Founder & Director)

กันต์ เรียนจบจาก Shoreline Community College สาขา Business และ Individualized Plan เคยทำหน้าที่เป็น Student Body President ของวิทยาลัย 2 ปี มีความสนใจทางด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร จิตวิทยา การเรียนรู้วัฒนธรรมและความหลากหลาย กันต์ดำเนินกิจการของศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน ภารกิจที่สำคัญที่สำคัญของกันต์คือการพัฒนากระบวนการและหลักสูตรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเท่าทันให้กับผู้ใช้บริการ

อัลริตา กิจสถาน
ผู้จัดการด้านการขายและการบริการ (Sales and Services Manager)

ทราย จบปริญญาตรี สาขาการตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อดีตพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ISO&Sales Representative บริษัท SCG Paper เป็นเวลา5 ปี ทรายต้องการออกจาก comfort zone และไปหา ประสบการณ์จาการใช้ชีวิตในต่างประเทศ จึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อไปโครงการออร์แพ (AU Pair) ในรัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1ปี ทรายจะคอยให้ข้อมูลด้านการเรียนต่อใน Community College ให้คำแนะนำปรึกษา จัดกิจกรรมสนุกๆ ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเอกสารต่างๆ ให้น้องๆค่ะ

STUDENT FEEDBACKS