เรียนภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลที่ฟิลิปปินส์

Screen Shot 2559-06-30 at 11.34.04 PMหลักสูตร Nursing ESP ของสถาบัน EV Academy เป็นคอร์สวิชาเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษในสายอาชีพพยาบาล หลักสูตรนี้ของ EV ประกอบไปด้วยวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปและชั้นเรียน ESP (English for Specific Purposes) แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านพยาบาลซึ่งผ่านการสอบใบอนุญาตมาแล้ว วัตถุประสงค์หลักของคอร์สนี้คือการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับหน้าที่พื้นฐานในโรงพยาบาลและหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบ

คอร์ส Nursing ESP จะให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสายอาชีพของตนอย่างเชี่ยวชาญและตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาหลักสูตร

ภาพรวมหลักสูตร

  1. เวลาในแต่ละชั้นเรียนยาว 55 นาที
  2. MTM1 และ MTM2 เป็นคลาส Nursing ESP
  3. ช่วงเที่ยงจะมีพัก 15 นาทีเพื่อให้นักเรียนไปพักผ่อนเพิ่มความสดชื่นให้สมองและจิตใจ
  4. ในตารางเรียนจะมีเวลาให้ผู้เรียนไปศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง และมีการทดสอบคำศัพท์และการแต่งประโยตในตอนเช้าและตอนเย็นตามลำดับ สามารถเลือกมาเข้าสอบหรือไม่ก็ได้
  5. ตารางเรียนนี้จะเหมือนกันหมดตั้งแต่ชั้นเรียนระดับพื้นฐานถึงระดับสูง

01

ชั้นเรียนกลุ่มใหญ่

ev06

Listening  ในชั้นเรียนกลุ่มใหญ่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการฟังแบบต่างๆ เช่น การฟังเพื่อเก็บข้อมูลและการฟังเพื่อเก็บรายละเอียด และยังให้ความสำคัญกับการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟังสำหรับภาษาอื่นๆด้วย เพื่อให้พวกเค้าสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น และยังเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นอีกด้วย เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกฝนการฟังนั้นเป็นคำพูด บทสนทนา และข่าวสั้นที่อัดเอาไว้ การใช้งานจริงอื่นๆ นอกจากนี้ก็มี เช่น ข้อความทางโทรศัพท์ และประกาศประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าก็ถูกนำมาใช้ในการสอน  ส่วนผู้เรียนในระดับปานกลางก็จะได้ฝึกฟังจากข่าว CNN ซึ่งมีการอัพเดตเนื้อหาทุกเดือน การฝึกแบบนี้จะช่วยพัฒนาเรื่องความเข้าใจในการฟังด้วยการเปิดรับข่าวสารจากทั่วโลกผ่านการดูข่าวจากวิดีโอและการถกเถียงถึงการจัดการปัญหาในประเด็นข่าว

Active Communication  โดยหัวใจของมันแล้ว Active Communication คือชั้นเรียนฝึกการพูด ครูผู้สอนจะแนะนำวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของการใช้ภาษาให้ผู้เรียนได้รู้จัก เช่นเดียวกับบริบทที่เหมาะสมและสถานการณ์ในการใช้ ภาษาที่ใช้งานจริงได้เป็นหัวใจหลักของการฝึกพูดในชั้นเรียนนี้ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจากการไปเปิดบัญชีธนาคาร การไปขอวีซ่า หรือแม้กระทั่งไปซื้อของในร้านขายของชำ นอกเหนือจากนั้นผู้เรียนจะได้เรียนการใช้ภาษาขั้นสูง อย่างเช่น การสัมภาษณ์งาน การแนะนำหนังสือ และการเล่าเรื่อง อีกด้วย
ที่ EV Academy จะให้โอกาสมากมายแก่ผู้เรียนเพื่อฝึกทักษะใหม่ๆ ผ่านการเล่นบทบาทสมมติหรือการนำกิจกรรมในชั้นเรียน ส่วนครูก็มีหน้าที่เป็นผู้นำกระบวนการคอยเข้าไปแก้ไขจุดที่ผิดพลาดและคอยชี้ทางให้ผู้เรียนก้าวไปสู่ทางที่ถูกต้องเพียงเท่านั้น

ชั้นเรียนกลุ่มเล็ก

ev09

Intergrated Grammar    ผู้เรียนจำเป็นต้องแม่นหลักไวยากรณ์พื้นฐานที่แข็งแรงเพื่อนำไปใช้ในทักษะอื่นๆ ของภาษาได้ ดังนั้นคอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนมั่นใจว่าสามารถเข้าใจสิ่งที่เรียนไปอย่างแน่นอนโดยผ่านแบบฝึกหัดและการพูดคุย ธรรมชาติของคอร์สที่เน้นการเรียนรู้แบบพัฒนาไปเป็นขั้นๆ นั้นมุ่งหมายให้ผู้เรียนค่อยๆ สร้างเสริมความเข้าใจในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมบทเรียนที่เคยเรียนไปเพราะผู้เรียนจะคอยใส่เนื้อหาที่เคยเรียนไปเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ การติวไวยากรณ์เพิ่มเติมจะมีในคลาสเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (MTM)

Presentation    ตามธรรมชาติแล้วภาษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งเราใช้มันในการสื่อสารความคิดของเรากับคนอื่น และยังใช้เพื่อการให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นอีกด้วย การนำเสนอ(Presentation)ก็สร้างมาจาก 2 แนวคิดนี้เพราะมันได้สอนให้ผู้เรียนสามารถพูดต่อหน้าผู้คนได้ คอร์สนี้สอนให้ผู้เรียนสามารถขึ้นไปพูดสั้นๆ ตามในหัวข้อและการพูดให้อิมแพ็คกับผู้ชมอย่างได้ผล เพื่อเป็นการให้ตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนนำไปทำตาม คอร์สจะเปิด TED talks ที่คัดมาให้ผู้เรียนดู ซึ่งการพูดแบบนี้ถือเป็นการพูดในที่สาธารณะที่มีมาตรฐานสูง นอกจากนี้เรายังช่วยผู้เรียนสร้างความมั่นใจด้วยวิธีที่ดีที่จะช่วยเอาชนะความกลัวในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ โดยผู้เรียนจะต้องพูดหน้าชั้นอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ พร้อมทั้งครูและเพื่อนร่วมชั้นจะเป็นคนวิจารณ์(อย่างเป็นกันเอง) เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้พูดทุกคน

ชั้นเรียนหนึ่งต่อหนึ่ง (Man to Man)

Screen Shot 2559-06-30 at 8.06.54 PM

MTM 1:   คลาสนี้สอนภาษาที่เกี่ยวกับหน้าที่เบื้องต้น เช่น การอธิบายส่วนต่างๆ ของร่างกาย การต้องรับผู้ป่วยที่เพิ่งรับเข้ามา และการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ผู้สอนยังให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ เหล่านี้ในชั้นเรียนผ่านบทสนทนา กรณีศึกษาตัวอย่างและในบันทึกผู้ป่วย

MTM 2:    คลาสนี้เน้นไปที่การปฏิบัติหน้าที่ประจำวันในโรงพยาบาล เช่น การเก็บตัวอย่างทางการแพทย์ การประเมินสภาพร่างกายคนไข้ก่อนการผ่าตัด และการฉีดยา ผู้เรียนจะได้เรียนวิธีการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อย่างชำนาญเป็นภาษาอังกฤษ และสื่อสารแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความต้องการของผู้ป่วยตามสถานการณ์

MTM3: Speaking and Discussion    วิธีที่ดีที่สุดในการฝึกพูดภาษาอังกฤษก็คือฝึกกับคนที่พูดได้คล่องอยู่แล้ว ซึ่งในคลาสนี้ผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกพูดเพื่อพัฒนาให้คล่องแคล่วและแม่นยำยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สำนวนที่หลากหลาย และการเรียงร้อยถ้อยคำในคำพูดที่จะทำให้พูดแล้วฟังดูใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้นด้วย
ส่วนที่สำคัญที่สุดของชั้นเรียนนี้คือการให้คำแนะนำหลังการออกไปพูด ผู้สอนจะฟังเพื่อหาจุดที่ผิดพลาดและเสนอการแก้ไขให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งนี่คือวิธีที่ทำให้ผู้เรียนได้รู้จักแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตัวเองเป็นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีค่าสำหรับการเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษ

MTM4: Writing    คอร์สการเขียนนี้เน้นการเรียนรู้แบบพัฒนาไปเป็นขั้นๆ ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนการเขียนย่อหน้าแบบพื้นฐานก่อนที่จะจะย้ายไปสู่การเขียนขั้นสูงในแบบต่างๆ นอกจากนั้นในคอร์สยังแนะนำให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันอีกด้วย เช่น การกรอกแบบฟอร์มหรือการจดโน้ต เป็นต้น  คลาสการเขียนที่มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นจนถึงเข้มงวดนี้ หมายความว่าผู้เรียนจะต้องสามารถเรียนไปเพื่อสามารถเขียนได้จริงๆ ไม่ใช่แค่เพื่อทำแบบฝึกหัดได้เท่านั้น ชั้นเรียนนี้ผู้สอนทุ่มเทตัวเองในการช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะและเพิ่มความมั่นใจเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนที่เขียนเป็นและสามารถเขียนได้อย่างอิสระ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร ESP Nursing ของ EV Academy โดยประมาณ คิดเป็นเงินไทยดังนี้

ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง (รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร)EV Price 3
ค่าใช้จ่ายเมื่อถึงสถาบันที่ฟิลิปปินส์EV Price 2
รวมค่าใช้จ่าย

EV Price 1

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EV Academy คลิกที่นี่