fbpx

Pricing and Payment

Pricing and Payment

เราชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส

ค่าบริการของก้อปันกันสำหรับ U.S.A. Programs

A) Transfer Student

฿ 2,000 / คน
สำหรับนักเรียนที่ต้องการโอนย้ายที่เรียนเข้าเรียนในสถาบัน partner ในอเมริกา


+ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบัน
+ ทำเรื่องสมัครเข้าเรียน
+ ประสานงานโอนย้าย SEVIS
+ ประสานงานในการจัดหาที่พัก (ของสถาบัน)
+ ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

*โอนจากสถาบันภายในประเทศอเมริกา และมี F-1 VISA อยู่แล้ว

B) New Student : English Language Programs

฿ 2,900 / คน
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกา


+ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบัน
+ ทำเรื่องสมัครเข้าเรียน
+ ทำเรื่องสมัครขอวีซ่า
+ ประสานงานในการจัดหาที่พัก (ของสถาบัน)
+ ประสานงานในการจองตั๋วเครื่องบิน *optional
+ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

*ไม่รวมนักเรียนที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนหลักสูตรระยะยาว

C) New Student : Long-Term Study Programs

฿ 4,900 / คน
สำหรับนักเรียนสมัครไปเรียนต่อระยะยาวในอเมริกา เช่น 2+2, H.S.C., Bachelor, Graduate, Certificate


+ ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและสถาบัน
+ ทำเรื่องสมัครเข้าเรียน
+ ทำเรื่องสมัครขอวีซ่า
+ ประสานงานในการจัดหาที่พัก (ของสถาบัน)
+ ประสานงานในการจองตั๋วเครื่องบิน *optional
+ ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
+ ติดตามสนับสนุนการเรียนระหว่างที่ศึกษาอยู่
+ แนะนำเรื่องการสมัครขอทุนนักเรียนใหม่ (ถ้ามี)

D) New Student : Non-Partner

฿ 9,900 / คน
สำหรับ : นักเรียนสมัครเข้าเรียนสถาบันที่ไม่ใช่ partner ในอเมริกา


+ ทำเรื่องสมัครเข้าเรียน
+ ทำเรื่องสมัครขอวีซ่า
+ ประสานงานในการจัดหาที่พัก (ของสถาบัน)
+ ประสานงานในการจองตั๋วเครื่องบิน *optional

ทำไมก้อปันกันเก็บค่าบริการสำหรับอเมริกา?

เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงานของก้อปันกันต่อ

  1. การให้ข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาเฉพาะทาง : เราเป็นเอเจนที่ให้คำปรึกษาและบริการการศึกษาต่อเฉพาะทาง เราติดตามศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน หลักสูตร รวมถึงการบริการของสถาบันอย่างลึกซึ้ง ซึ่งการทำงานเฉพาะทางย่อมมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกับการทำงานเชิงกว้างที่บ่อยครั้งนักเรียนอาจจะไม่ได้มีข้อมูลและการสนับสนุนอย่างเพียงพอในการทำความเข้าใจและปรับตัว
  2. การบริการโดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาของผู้เรียน : เราไม่ได้เพียงแค่บริการในการทำเอกสารเพียงเท่านั้น เราให้ความสำคัญกับการทำงานกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในเป้าหมายและความตั้งใจของตนมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งใหม่ได้

และเราชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างโปร่งใส : เราคิดค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมา ไม่เก็บเล็กเก็บน้อย ซึ่งค่าใช้จ่ายรายการเดียวที่ก้อปันกันเก็บเพื่อมาใช้ชำระต้นทุนในการทำธุรกิจการบริการที่ใส่ใจกับความต้องการของผู้ใช้บริการ คือ ค่าบริการเพียงรายการเดียว

ค่าบริการของก้อปันกันสำหรับ Philippines Programs

Advising and Assistance for Philippines Programs

! ฟรี / คน
ค่าบริการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ : Philippines Programs


+ ให้คำปรึกษาเพื่อเลือกโรงเรียนและหลักสูตรที่เหมาะสม
+ บริการสมัครเข้าเรียน
+ ดำเนินการให้คำแนะนำและเตรียมตัวยื่นขอ VISA
+ ประสานงานในจัดหาที่พัก และรถรับส่งจากสนามบิน
+ จองตั๋วเครื่องบิน *optional
+ ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
+ ดูแลให้คำปรึกษาระหว่างเรียน

นโยบายและกำหนดการจัดเก็บค่าใข้จ่าย

Fair Prices

ก้อปันกันไม่มีนโยบายจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากอัตราปกติของสถาบันที่ผู้เรียนสมัคร ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเทียบค่าใช้จ่ายกับข้อมูลของสถาบันได้

U.S.A. Programs

สำหรับหลักสูตรในอเมริกา นักเรียนชำระค่าเรียนและค่าที่พักโดยตรงกับสถาบันหรือ host family โดยค่าเทอมสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอม และค่าที่พักสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้

Philippines Programs

สำหรับหลักสูตรในฟิลิปปินส์ นักเรียนชำระค่าเรียนและค่าที่พักก่อนเดินทาง โดยจะสามารถเทียบค่าใช้จ่ายกับ Invoice ของสถาบันได้

การจัดเก็บค่าใช้จ่ายหลักสูตรในอเมริกา

รอบที่ 1 : ณ วันที่สมัครเข้าเรียน

1) ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าเรียนของสถาบัน ~ ขึ้นอยู่กับสถาบัน
2) ค่าบริการของก้อปันกัน *ขึ้นอยู่กับ package และรูปแบบของการบริการ

รอบที่ 2 : ค่าธรรมเนียม VISA และ SEVIS เมื่อโรงเรียนตอบรับ

1) ค่าธรรมเนียมในการสมัครขอวีซ่า (DS-160) $160 USD
2) ค่าธรรมเนียม SEVIS (เข้าระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนนานาชาติ) $200 USD

รอบที่ 3 : ค่าที่พักและการเดินทาง เมื่อ VISA ผ่าน

1) ค่าธรรมเนียมในการจัดหาที่พัก  (Housing Placement) และค่ามัดจำที่พัก ~ ขึ้นอยู่กับสถาบัน
2) ค่าธรรมเนียมในการรับส่งจากสนามบิน ~ ขึ้นอยู่กับสถาบัน

รอบที่ 4 : ค่าเทอมและค่าที่พัก ชำระเมื่อถึงสถาบัน

ชำระกับสถาบันและเจ้าของที่พักโดยตรง

การจัดเก็บค่าใช้จ่ายหลักสูตรที่ฟิลิปปินส์

รอบที่ 1 : ณ วันที่สมัครเข้าเรียน

ผู้เรียนจะต้องชำระค่ามัดจำการสมัครเข้าเรียน : Deposit Fee (4,500 บาท) ยอดมัดจำนี้จะถูกหักออกจากยอดค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง

รอบที่ 2 : 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

ผู้สมัครชำระยอดค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง (ยกเว้นในกรณีที่สมัครและเดินทางภายใน 4 สัปดาห์ จะต้องชำระภายในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์นั้น)

รอบที่ 3 : เมื่อไปถึงโรงเรียนแล้ว

นักเรียนจะต้องชำระ local fees กับสถาบันโดยตรง เป็นเงินสกุล PhP โดยอาจรวมถึง ค่า VISA, ค่าใบอนุญาตเรียน SSP, ค่าบริการรับส่งจากสนามบิน, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่ามัดจำหอพัก, ค่าหนังสือเรียน เป็นต้น

การชำระเงินค่าบริการ

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี บจก. ก้อปันกัน เลขบัญชี 029-1-83926-6

หรือ 035-3-75287-1 (สำหรับค่ามัดจำ หรือยอดชำระล่วงหน้า)

ธนาคาร กสิกรไทย  สาขา คลองสาน

ส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินที่ korpungun@gmail.com

ติดต่อขอใบเสนอราคา

“ติดต่อก้อปันกัน เพื่อขอใบเสนอราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายของหลักสูตรต่างๆ ได้ที่นี่”