Services

Studying Abroad Advising and Assistance

บริการให้คำปรึกษาและสมัครเรียนต่อต่างประเทศ

Advising and Counseling

แนะแนวให้คำปรึกษาในการเลือกสถาบันและหลักสูตร เพื่อตัดสินใจเลือกสถาบันและหลักสูตรที่จะตอบวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

Application Assistacne

บริการสมัครเข้าเรียน รวมถึงการกรอกใบสมัคร ตรวจความพร้อมและจัดส่งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียน

VISA Processing Assistance

บริการดำเนินการ ให้คำแนะนำและเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอ VISA หลังจากที่สถาบันตอบรับเข้าเรียน เราจะช่วยดำเนินเรื่องในการยื่นสมัครขอ VISA เตรียมเอกสารและเตรียมตัวสัมภาษณ์

Housing & Airport Pick-Up Arrangement

บริการในการจัดหาที่พัก และผู้รับ-ส่งจากสนามบินถึงที่พัก

Air-ticket Booking Assistance

บริการจองตั๋วเครื่องบินให้กับนักเรียน (หากต้องการ)

Ready to Grow Abroad Pre-Departure Orientation

เราบริการให้ข้อมูลและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง เพื่อช่วยให้นักเรียนเตรียมตัวและใจให้พร้อม ก่อนไปเรียนรู้และปรับตัวกับสังคม วัฒนธรรมและระบบการศึกษาในต่างประเทศ

The Inter-living Experience

บริการพิเศษของก้อปันกัน

ก้อปันกันปรารถนาที่จะทำงานพัฒนาศักยภาพของเยาวชน คนหนุ่มสาว เราจึงได้ริเริ่มโครงการภาษาและชีวิตร่วมสมัยก้อปันกัน มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะภาษาอังกฤษ  ผู้เข้าร่วมกับสถาบันจะได้พัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้สำหรับการใช้ชีวิตในสังคมสากล และมีวิถีการใช้ชีวิตในรูปแบบที่พึ่งพาอาศัยกันและกัน (Interdependent lifestyle) มากขึ้น

ก้อปันกันจึงมีเจตนาที่จะสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน คนหนุ่มสาวผ่านหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษและค่ายทักษะชีวิต

Why Choose Our Special Services

การเข้าร่วมใช้บริการพิเศษของก้อปันกันจะทำให้ผู้เข้าร่วม

สามารถรับฟังและเรียนรู้จากความคิดเห็นของผู้อื่นและมุมมองที่แตกต่างได้
ได้ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองมากขึ้น
สามารถตัดสินใจเลือกตัวเลือกต่างๆในชีวิตได้อย่างมีหลักการที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเอง

Why-Choose-Our-Special-Services

สามารถตัดสินใจเลือกตัวเลือกต่างๆในชีวิตได้อย่างมีหลักการที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเอง
สื่อสารและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
มีความมั่นใจในการสื่อสารและเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

OUR SPECIAL SERVICES

บริการพิเศษของก้อปันกัน

 บริการพิเศษที่จะเตรียมให้ผู้เรียนพร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองก่อนไปต่างประเทศ

ETEP : Empowerment Through English Programs : หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

ETEP จะช่วยให้ผู้เรียนได้ปรับความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ (grammar) และโครงสร้างของประโยคโดยการฝึกเรียบ เรียงย่อหน้าและบทความ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะคิดเชิงวิพากษ์ การใช้ตรรกะและเหตุผล (English Composition) เพื่อการเตรียมความพร้อม ด้านวิชาการอีกด้วย

ETEP เหมาะสำหรับ

+ การใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างเท่าทัน (Daily Uses)
+ การเตรียมพร้อมเพื่อศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Preparation for International Curriculum)
+ การเตรียมพร้อมเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ (Preparation for Studying Abroad) .

ETEP : แบ่งเป็นระดับคือ

1) Grammatical Knot Course (GKC) : คลายปมหลักการใช้ภาษาอังกฤษ
2) Practical Writing Course (PWC) : การเขียนที่ใช้งานได้จริง

รายละเอียดการเรียน

+ มีการทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
+ เรียนเป็นตัวต่อตัว (1:1) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
+ เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มล่ะ 2-6 คน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

+ สถานที่เรียน
ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน อาคารไทยวีรวัฒน์ 86/1 ห้อง 17B ถ.กรุงธนบุรี บางลำพูล่าง คลองสาน กรุงเทพ 10600 (ติด BTS วงเวียนใหญ่ exit 4 ) 

ดำเนินการสอนโดย

person3
กันต์พงศ์ ทวีสุข  

ประวัติการทำงาน

+ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (Associate Degree) ด้านธุรกิจและการสื่อสารจาก Shoreline Communuty College
+ International Student Peer Mentor จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนานาชาติ
+ Student Body President ประจําสภานักศึกษาของวิทยาลัย

KorPunGun Life Skills Camp
ค่ายทักษะชีวิตก้อปันกัน เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต

 

ผู้เข้าร่วมจะได้ทบทวนใคร่ครวญและเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น จากความแตกต่าง หลากหลายและกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ตรง รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเป้าหมาย คุณค่า อิทธิพลของความสัมพันธ์รอบตัว ความเชื่อและความกลัวของตนเอง การพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสันติ การรับฟังด้วยหัวใจ และการรับมือกับปัญหาสร้างสรรค์

เรารับออกแบบและจัดค่ายทักษะชีวิตนี้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มเยาวชนที่สนใจ

สอบถามหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากก้อปันกัน