รีวิว เมื่อคุณเบียร์เลือกไป เรียนภาษาที่ Vancouver ในวัย 33 ปี เพราะกัญชา! (โอ้มายก๊อด) (หน้า 1)

โดย คุณเบียร์
เรียนภาษาอังกฤษ กับ EC Vancouver ระยะเวลา 12 สัปดาห์

บทความนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 หน้า ในหน้าแรกนี้เป็นคำแนะนำ ก่อนการเข้าอ่านเนื้อหาในหน้าที่สอง และคำอธิบายเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของก้อปันกันในการตัดสินใจลงบทความรีวิวฉบับนี้ 

บทความนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีอายุมากกว่า 19 ปี ขึ้นไป และผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญานในการอ่าน เนื่องจากบทความประกอบด้วยเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้รีวิวเกี่ยวกัญชาในประเทศแคนาดา

การเลือกที่จะนำเสนอเกี่ยวกับกัญชาของก้อปันกัน ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเสพกัญชา แต่เพื่อเป็นการเล่าต่อประสบการณ์ของผู้ที่ใช้บริการไปเรียนภาษาที่แคนาดากับก้อปันกัน เพื่อข้อมูลให้กับกลุ่มคนที่สนใจ และสามารถเลือกใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดามีนโยบายเสรีกัญชา แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่อาศัยในแคนาดาจะสามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ มีกฏหมายกำกับการใช้และการเข้าถึง เราสนับสนุนการเคารพต่อกฏหมาย และการสร้างความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจ ให้บุคคลสามารถที่รับผิดชอบและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยมีครอบครัวเป็นผู้สนับสนุน รับฟังและเสริมสร้างอำนาจ (empower) ให้กับนักเรียน

ก้อปันกันเชื่อในการเรียนรู้จากความแตกต่าง เพื่อมุมมองที่เปิดกว้าง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งกัญชาเป็นประเด็นร่วมสมัย ที่มีงานวิจัยรองรับมากมายที่ชี้ให้เห็นได้ว่าความรู้สึกนึกคิดที่เรามีต่อกัญชานั้นอาจถูกหล่อหลอมมาจากอคติมากกว่าข้อเท็จจริง เราจึงสนับสนุนให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่าการเพิกเฉยต่อประเด็นเกี่ยวกับกัญชา

หากผู้อ่านได้ทำความเข้าใจคำกล่าวในเบื้องต้นนี้แล้ว โดยพิจารณาแล้วว่าตนเองมีความเหมาะสมที่จะอ่าน และมีความพร้อมที่จะอ่านเนื้อหาของบทความนี้ … สามารถอ่านเนื้อหาได้ในหน้าถัดไป คลิก