หากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ

  • เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจหรือการทำงาน
  • พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานจริง
  • สร้าง connection กับเพื่อนต่างชาติ

ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน Business English ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน การต่อรองทางการค้า การนำเสนองาน การประชุมงาน ในขณะที่คุณจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากล และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) ที่ฟิลิปปินส์ นักเรียนจะได้

  • สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
  • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) และกลุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 10 คน)
  • เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในบริบทต่างๆ เช่น การต่อรองทางการค้า การนำเสนองาน การประชุมงาน เป็นต้น
  • ฝึกการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
  • โฟกัสกับการเรียน เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอาหาร ที่พักและกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายไว้ให้
  • สร้าง connection กับเพื่อนจากนานาประเทศตั้งแต่เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลีย ซาอุ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต

แนะนำสถาบันสำหรับ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) ที่ฟิลิปปินส์

1. สถาบัน PhilInter (เซบู)

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กับ Philinter Education Center (PhilInter) โรงเรียนภาษาในเซบูซึ่งเป็นหนึ่งในสภาบันภาษาชั้นนำสำหรับการเรียนภาษาในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และในปี 2015 PhilInter ได้รับรางวัล Best English Education Learning Center (รางวัลระดับชาติ) และ รางวัล Most Outstanding English Education Learning Center

หลักสูตร Business English : สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหรือการประกอบธุรกิจ เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งด้วยการเขียนและการพูดได้ อย่างมั่นใจในสถานที่ทำงานและการประชุมทางธุรกิจ โดยการเรียน Business English จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. Basic Business : สำหรับการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ (Speaking English for Socializing, Reading Workplace Vocabulary, Speaking Grammar and Writing ESL, Pronunciation), กลุ่มเล็ก 3 คาบ (Listening BBC/CNN/Documentary, Business Talk, Research and Reporting), และกลุ่มใหญ่ 1 คาบต่อวัน *ขั้นต่ำต้องเรียน 4 สัปดาห์

2. Advanced Business : สำหรับนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง และต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ (Writing and Correspondence, Business Vocabulary, วิชาเลือก 2 คาบ), กลุ่มเล็ก 3 คาบ (Listening BBC/CNN/Documentary, Business Talk, English Presentation), และกลุ่มใหญ่ 1 คาบต่อวัน *ขั้นต่ำต้องเรียน 4 สัปดาห์

3. Focus Industry : สำหรับนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้วระดับหนึ่ง และต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้คำศัพท์เฉพาะทาง สำหรับการทำงานในด้านต่อไปนี้ให้เลือก การตลาด (Marketing) การตอนรับและการโรงแรม (Hospitality) เทคโนโลยีสาระสนเทศ (Information Technology) การพยาบาล (Medical) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) และอื่นๆ ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ (ฝึกใช้คำศัพท์สำหรับสายอาชีพที่เลือกเรียน, Writing and Correspondence, และวิชาเลือก 1 คาบ), กลุ่มเล็ก 3 คาบ (Grammar & Listening, TOEIC Speaking, Pronunciation), กลุ่มใหญ่ 1 คาบต่อวัน *ขั้นต่ำต้องเรียน 2 สัปดาห์

เกี่ยวกับสถาบัน PhilInter – Click

2. สถาบัน IDEA Academia (เซบู)

Biz Target (Business English) : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจหรือการทำงานของ IDEA Academia จะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1. Biz Preparation : ไม่กำหนดพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน เป็นหลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและฝึกใช้ภาษาอังกฤษไปในเวลาเดียวกัน โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 2 คาบ (optional) และคาบเรียนช่วงเช้าและค่ำ (optional) รวมกัน 3 คาบซึ่งนักเรียนจะเข้าหรือไม่เข้าเรียนก็ได้

2. BIZ Intensive : เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น กำหนดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ (Presentation) 1 คาบแบบบังคับ, กลุ่มใหญ่ (optional) 1 คาบ และคาบเรียนช่วงเช้าและค่ำ (optional) รวมกัน 3 คาบซึ่งนักเรียนจะเข้าหรือไม่เข้าเรียนก็ได้

3. BIZ Presentation : เรียนเพื่อเน้นการนำเสนองาน (presentation) กำหนดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ (Presentation) 1 คาบแบบบังคับ, กลุ่มใหญ่ (optional) 1 คาบ และคาบเรียนช่วงเช้าและค่ำ (optional) รวมกัน 3 คาบซึ่งนักเรียนจะเข้าหรือไม่เข้าเรียนก็ได้

4. หลักสูตร Power Biz : เน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารในทางธุรกิจ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน นำเสนอ คำศัพท์ และการสื่อสารต่างๆ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัวได้ตั้งแต่ 3-8 คาบต่อวัน และมีคาบเรียนช่วงเช้าและค่ำ (optional) รวมกัน 3 คาบซึ่งนักเรียนจะเข้าหรือไม่เข้าเรียนก็ได้

เกี่ยวกับ IDEA Academia – Click

3. สถาบัน EV Academy (เซบู)

EV Academy ดำเนินการเรียนการสอนแบบ Sparta อย่างแท้จริง คือ ผู้เรียนไม่สามารถออกนอกโรงเรียนได้ระหว่างวันจันทร์-พฤหัส เพราะจะต้องเรียนและทบทวนบทเรียนอย่างเข้มข้น (8.00 – 20.00น.) ทั้งนี้หลังจากย้ายเข้าแคมปัสใหม่เดือนตุลาคมปี 2017 สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรแบบ Semi Sparta เพิ่ม คือ เรียนแบบเข้มข้น แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนในช่วงค่ำ และสามารถออกนอกโรงเรียนหลังเวลาเรียนได้ ที่สำคัญสถาบันได้เปิดสอนหลักสูตร IELTS แบบ Guarantee คือมีการการันตีคะแนนให้อีกด้วย

หลักสูตร Business English สำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหรือการประกอบธุรกิจ  โดยในแต่ละวันจะได้เรียน MTM (ตัวต่อตัว) 4 คาบรวมถึง Business Vocabulary, Business Writing, Business Communication และ Business Negotiation 2 คาบต่อวัน รวมถึงการเรียนกลุ่มเล็กกับเพื่อนจากนานาชาติ ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก 2 คาบ เรียน Integrated Grammar และ Presentation 2 คาบต่อวัน และกลุ่มใหญ่ 2 คาบต่อวัน เรียน Business English และ Active Communication

เกี่ยวกับ EV Academy – คลิกที่นี่

4. สถาบัน Monol (บาเกียว)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน  แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่  Pre-employment (ก่อนการจ้าง)  Post-employment (หลังการจ้างงาน)  โดยแต่ละหลักสูตรได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจและทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  หลักสูตรนี้แนะนำสำหรับผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตร  Intermediate  ของโปรแกรม Regular Speaking ESL หรือ  Intensive Speaking ESL *โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

2.1  Pre-Employment : เตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนการจ้าง

หลักสูตร  Pre-Employment  มุ่งเน้นในการเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดงาน  โดยเฉพาะทักษะการสัมภาษณ์งาน  วิชาต่างๆในหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะในด้านการเขียนและการฟังในบริบทของการทำงาน  ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือผู้เรียนในการปรับบุคลิก  เพื่อสร้างความประทับใจแก่นายจ้างด้วย

2.2  Post-Employment : พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

หลักสูตร Post-Employment   ไม่เพียงพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านการเขียนและการอ่าน  แต่ช่วยเพิ่มการสร้างความมั่นใจในตัวเอง  เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการนำเสนองาน  การโฆษณา  และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน

เกี่ยวกับ Monol – Click