fbpx

Posts filed under: ข้อมูล VISA

ขอวีซ่าฟิลิปปินส์ ก่อนเข้าประเทศ (วีซ่า 59 วัน)

ปกติแล้วบุคคลสัญชาติไทยสามารถเข้าและพักอาศัยในฟิลิปปินส์ได้เป็นเวลา 30 วันโดยไม่ต้องขอ VISA ก่อนเข้าประเทศ ทั้งนี้สำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์สามารถทำยื่นขอ VISA กับสถานฑูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย ก่อนเดินทางเข้าประเทศเพื่อขยายเวลาพักอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ได้ถึง 59 วันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร VISA สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอ VISA สำหรับการอยู่ในฟิลิปปินส์ 59 วัน หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันที่เดินกลับ สำเนา passport 1 ชุด รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 ใบ (พื้นหลังสีขาวหรือสีน้ำเงินก็ได้) สำเนาตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1 ชุด หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากทางโรงเรียนของฟิลิปปินส์ (ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันจะจัดส่งเอกสารฉบับนี้ให้ เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครเข้าเรียนกับสถาบัน)...
Continue Reading →

บริการสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา​ : F-1 VISA

บริการสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา : F-1 VISA หากท่านต้องการทำเรื่องสมัครขอ VISA นักเรียน (ประเภท F-1) เพื่อการเดินทางเข้าศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันยินดีบริการช่วยดำเนินในการยื่นสมัครขอวีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 VISA) โดยทีมที่มีประสบการณ์จากการบริการนักเรียนสมัครเข้าเรียนและสมัครขอวีซ่าอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง บริการดำเนินเรื่องสมัครวีซ่านักเรียนอเมริกา : F-1 VISA 1. แนะนำ ให้ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครขอวีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 2. กรอกใบสมัครวีซ่า DS-160 เข้าระบบ 3. กรอกเอกสารและชำระ SEVIS FEE 4. ตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการยื่นขอวีซ่า 5. แนะนำการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ ภาพรวม วีซ่านักเรียนอเมริกา โดยทั่วไปแล้ว ประชาชนสัญชาติไทยที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกาจะต้องใช้ VISA...
Continue Reading →

บริการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา : B1/B2 VISA

บริการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา : B-1/B-2 VISA หากท่านต้องการทำเรื่อง สมัครวีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท B-1/B-2) เพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันยินดีบริการช่วยดำเนินในการสมัครขอวีซ่านักเรียนท่องเที่ยวอเมริกา (B-1/B-2) โดยทีมที่มีประสบการณ์จากการบริการสมัครขอวีซ่าอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง credit : visanow.com บริการ     1. แจงข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา     2. กรอกใบสมัครวีซ่า DS-160     3. ให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตียมสำหรับการยื่นขอวีซ่า     4. แนะนำการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการบริการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 1) กรอกแบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่า DS-160 ลงในไฟล์ VISA...
Continue Reading →