เรียนต่อ Community College อเมริกา

Community College เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่สามารถรองรับนักเรียนที่มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนานาชาติในการเรียนต่ออเมริกา เพราะ Community College ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง 50-70% จำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย และมีแผนกบริการดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

Why Community College? : ทำไมนักเรียนชาวอเมริกันกว่า 50% จึงเลือกเข้าเรียนใน community college ก่อน?

ค่าใช้จ่ายและคุณภาพ : วุฒิเหมือนกันกับการเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี และค่าเทอมในอัคราประหยัด

1. 2+2 : Graduate in 4 Years
นักศึกษานานาชาติใน community college ในเครือข่ายของก้อปันกันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน 4 ปี
2. Credits : Earn the Right Credits
หลักสูตรและหน่วยกิตใน community college สำหรับการเรียนต่อปริญญาตรี ไม่ได้เป็นหลักสูตรวิชาชีพ จึงสามารถเทียบเคียงกับหน่วยกิตใน 2 ปีแรกของ university ได้
3. 50-70 % : Save Your Budget
นักศึกษาที่เข้าเรียนใน community college สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าเทอมได้ 50-70% เทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง

Community College มีหลักสูตรอะไรให้เรียนบ้าง?

2+2 University Banner

 1. 2+2 University Transfer Program : เรียนในวิทยาลัย 2 ปี และ มหาวิทยาลัย 2 ปี = ปริญญาตรี (ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี) เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานในระดับปริญญาตรีใน college เมื่อจบจาก college จะได้วุฒิ Associate Degree (อนุปริญญา) หลังจากนั้น นักเรียนสามารถสมัครและโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 3-4 ใน university เพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวุฒิปริญญาตรีที่จะได้รับจาก university จะเหมือนกันกับการเรียนแบบ 4 ปีในมหาวิทยาลัยโดยตรง
Why CC3

เมื่อจบจาก college แล้วมีมหาวิทยาลัยรองรับการเข้าเรียนต่อแน่นอน เพราะการโอนเข้าศึกษาต่อ university จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. Conditional Transfer สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโดยมีเกณฑ์ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายจะได้รับการรับรองเพื่อโอนเข้ามหาวิทยาลัยนั้นๆ ดังนั้น นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก community College สามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยกันได้ทุกคน 
 2. General Transfer สำหรับนักเรียนประสงค์จะโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของ community colleges ก็สามารถทำได้โดยเฉพาะถ้ามีผลการเรียนที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมจะทำให้มี โอกาสได้รับการตอบรับมากขึ้น นักเรียนสามารถโอนเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ อาทิ Cornell University, UCLA, University of California of Berkeley, University of Washington, Seattle University University of Texas-Austin, Columbia University, University of Southern California และ New York University เป็นต้น

 

ESL Banner

    2. English As a Second Language (ESL) การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษรวมถึง การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนเพื่อการใช้งานทั่วไปหรือความพร้อมสำหรับการเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการสอบ TOEFL/IELTS ถ้าทักษะด้านภาษาอังกฤษยังไม่พร้อม นักเรียนจะสามารถเรียนปรับภาษา (ESL) และเมื่อจบระดับสุดท้าย นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนระดับวิทยาลัยต่อได้ทันที

High School Completion Banner

   3. High School Completion สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมและต้องการที่จะศึกษาในระดับมัธยมและวิทยาลัยควบคู่กันไป เป็นหลักสูตรพิเศษที่มีเฉพาะในรัฐ Washington รัฐบาลประจำรัฐได้ออกกฏหมายให้นักเรียนสามารถเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตระดับมัธยมปลายได้จากการลงเรียนวิชาในระดับวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถเรียนต่อระดับวิทยาลัยได้เลย และจะได้รับทั้งวุฒิ High School Diploma ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลและหน่วยกิตระดับปริญญาตรี

Certificate Banner

    4. Certicate Programs (หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง) เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพ เฉพาะด้านหรือวิชาชีพที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิ วิศวกรรมยานยนต์ การตลาด บริหาธุรกิจ การบัญชี โภชนาการ ช่างภาพ การออกแบบภาพ พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ การทำอาหาร ภาพยนตร์ การแสดง สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

Q : Community College มีอะไรให้เรียนบ้าง?

เนื่องจาก Community College เป็นสถาบัน 2 ปี จึงมีวิชาเรียนที่หลากหลายให้นักศึกษาเลือกเรียน  อาทิ Accounting, Architecture, Arts, Business Management, Biology, Chemistry, Communication Studies, Computer Science, Designs, Economics, Engineering, Environmental Studies, Gender and Women’s Studies Nutrition, Geology, History, International Studies, Linguistic, Multicultural Studies, Music, Philosophy, Politic, Psychology, Physics เพื่อเตรียมต่อยอดการเรียนที่จะลงลึกและเฉพาะทางมากขึ้นในช่วงปี 3-4

Q : การศึกษาที่ Community College มีความคล้ายคลึงกับการศึกษาที่ University ในอเมริกาอย่างไร?

2 ปีแรกของการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน หรืออาจเรียกได้ว่า community college และ university มีหลักสูตรเดียวกันในช่วง 2  ปีแรก เพราะโดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกา ทั้งที่ Community และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่านักเรียนจะเรียนเอกวิชาใด โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง

 • มนุษยศาสตร์(Humanities เช่น Arts, Communications, Music หรือ Languages)
 • สังคมศาสตร์(Social Science เช่น  Business, History, Economic, Psychology หรือ Politics)
 • วิทยาศาสตร์ (Natural Science เช่น Biology, Chemistry หรือ Physic) และ
 • วิชาบังคับพื้นฐานสำหรับเอกวิชาของนักศึกษา (Pre-major courses เช่น ถ้าหากเรียน Busiess ต้องลงเรียน Accounting and Business Law เป็นต้น)

Q : เมื่อจบการศึกษาจาก Community College แล้วนักศึกษามี 3 ทางเลือก หลัก คือ

 1. เรียนต่อ 2 ปีในอเมริกาสำหรับวุฒิปริญญาตรี สมัครและโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัย 4 ปี และใช้ศึกษาต่ออีก 2 ปีในการที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่ได้ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอเมริกา
 2. ฝึกงานในอเมริกา (OPT) ทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเอกวิชาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อที่จะฝึกภาคปฏิบัติและสร้างเสริมประสบการณ์การทำงาน (Occupation Practical Training, OPT) ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นเวลา 1 ปี
 3. เรียนต่อในไทยเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

3.1 โอนเรียนต่อ MUIC สมัครและโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยามหิดลภาคอินเตอร์ และใช้ศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปีในการที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี *รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเข้า MUIC – click
3.2 โอนเรียนต่อ Webster University Thailand สมัครและโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัย Webster ประจำประเทศไทย *รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเข้า Webster Thailand – click
3.3 โอนเรียนต่อ Stamford University สมัครและโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัย Stamford ประจำประเทศไทย *รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนเข้า Stamford  – click

Q : ทำไมถึงควรเลือก community colleges หากให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากกว่าภาพลักษณ์?

 1. ประสบการณ์การเรียนรู้ : หน้าที่หลักของอาจารย์ใน community colleges คือการเน้นการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ และด้วยจำนวนของนักเรียนในห้องเรียนที่น้อยกว่าใน universities อาจารย์ใน community colleges สามารถที่จะใส่ใจกับนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและนักเรียนสามารถเข้าถึงอาจารย์ได้ง่าย
 2. การปรับตัว : community colleges มีแผนกบริการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนนานาชาติที่ครบวงจร คือตั้งแต่สมัครเข้าเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ในขณะที่เรียน นักเรียนนานาชาติจะมี Academic Advisor คอยช่วยดูแลกเรื่องการเรียน โดยเฉพาะการลงทะเบียนเรียนและการเตรียมสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่ออีกด้วย
 3. สังคมที่หลากหลาย : community colleges มีนักเรียนที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิหลัง อาทิ วัย เชื้อชาติ ฐานะทางสังคมที่หลากหลายมากกว่าใน universities ที่นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีต้นทุนโดยกำเนิดที่สูงกว่า ประสบการณ์การศึกษาใน community colleges จะเอื้อต่อการพัฒนาจิตใจและทัศนคติที่เปิดกว้าง เข้าใจและเคารพในความหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการใช้ชีวิตและทำงานในปัจจุบันสมัย

Q : การเรียน Community College ในอเมริกามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการเรียน Community Colleges ในเครือข่ายของก้อปันกัน โดยประมาณ

ค่าใช้จ่าย Community College*หมายเหตุ
1) ก้อปันกันไม่มีนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมจากอัตราค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องชำระในอัตราปกติ ; นักเรียนชำระค่าใช้จ่ายกับสถาบันโดยตรง
2) ค่าใช้อื่นๆ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ประมาณไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่การใช้จ่ายของนักเรียน
3) ค่าเรียนและค่าที่พักสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้

Community College มีทุนการศึกษาไหม? และมีงานให้ทำในระหว่างศึกษาไหม?

ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ Community College บางแห่งมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนานาชาติปัจจุบัน (curren students) โดยเฉลี่ยนประมาณ $300 – $500 USD ต่อเทอม (คิดเป็น 10-15% ของค่าเทอม) และมีงานสำหรับนักเรียนนานาชาติที่มีค่าเหนื่อยตอบแทนประมาณ $200-$700 USD ต่อเดือน ทั้งนี้ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับสถาบันและงานที่ได้ทำด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเรียนต่อ community college อเมริกา – คลิกที่นี่

 

Our Partners

★ Washington

ShorelineLogoShoreline Community College : ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ Seattle เป็นย่านที่พักอาศัย สะดวกสบาย เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและห้างได้ง่าย  การเรียนต่อที่ Shoreline จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตทางการศึกษาของ นักเรียนต่างชาติ เนื่องจาก Shoreline ทราบดีว่าการเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่สำหรับนักเรียน อาจารย์และพนักงานของ Shoreline จึงพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเจตนารมที่ตั้งมั่นในการช่วยส่ง เสริมความสำเร็จของนักเรียน Shoreline มีระบบ advising ที่ช่วยดูแลนักเรียนด้านวิชาการเป็นอย่างดี และนักเรียนที่โอนต่อเข้า University of Washington ได้เป็นจำนวนมาก

รายละเอียดของ Shoreline CC คลิกที่นี่

EdCC logoEdmonds Community College ตั้งอยู่ในเมือง Lynwood เป็นวิทยาลัยที่มีหอพักและ homestay ให้เลือกพักอาศัย ฎกที่ Edmonds นักศึกษาสามารถศึกษาในระดับอนุปริญญาเปรียบเทียบเท่ากับกับการศึกษาปี 1 และ ปี 2 ของระดับปริญญาตรี เมื่อจบจาก Edmonds แล้วนักศึกษาสามารถโอนไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยทั่วไปทั้งในและนอกรัฐ Washington ได้ … Edmonds มีนักเรียนโอนต่อเข้า UC Berkeley ได้มากที่สุด เทียบกับวิทยาลัยอื่นนอกรัฐ California

รายละเอียดของ Edmonds CC คลิกSeattle-Central-Collegeที่นี่

Seattle Central College : Seattle Central มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียน มีงานบริการและทรัพยากรที่พร้อมช่วยเหลือให้นักเรียนประสบความสำเร็จ โดยเฉลี่ยนแล้วนักเรียนนานาชาติที่ Seattle Central มีเกรดเฉลี่ยที่ 3.3 (ระหว่าง 0-4)

รายละเอียดของ Seattle Central คลิกที่นี่

greenGreen River College : ตั้งอยู่ในเมือง Auburn ทางตอนใต้ของ Seattle  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา 2 ปี มีหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรต่างๆมากกว่า 75 หลักสูตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้สูงและทิวทัศน์แบบสวนสาธารณะ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตร สงบสุขและเหมาะสมกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มีหลักสูตรด้าน Aviation และมีทั้งหอพักและ homestay ให้เลือกพักอาศัย

รายละเอียดของ Green River คลิกที่นี่

vertBellevue College : ตั้งอยู่ในเมือง Bellevue ซึ่งเปรียบเสมือนตัวเมืองใหม่ของ Seattle ก่อตั้งในปี 1966 ได้รับการยกย่องให้เป็นวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ มีมากกว่า 135 ประกาศนียบัตรและหลักสูตรการศึกษา ซึ่งรวมถึง ปริญญาตรี 6 สาขา อนุปริญญาสำหรับการโอนหน่วยกิตมากกว่า 60 สาขา และมากกว่า 75 ประกาศนียบัตรเฉพาะทางหรือวิชาชีพ

รายละเอียดของ Bellevue คลิกที่นี่

skagitvalley-collegeSkagit Valley College ตั้งอยู่ในย่าน Mt Vernon ประมาณ 90 กิโลเมตรทางตอนเหนือของเมือง Seattle และประมาณ 90 กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมือง Vancouver, Canada วิทยาลัยตั้งอยู่ในรัฐ Washington ติดคาบมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Northwest) ภูมิภาคที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศ อเมริกา .. Skagit Valley เป็นวิทยาลัยที่มีหอพัก ในแคมปัสและตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง Seattle ออกไป ทำให้มีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าวิทยาลัยอื่นๆในรัฐ Washington

รายละเอียดของ Skagit Valley  คลิกที่นี่  ‎

WCC-Logo-Red-2-RGB1-300x209Whatcom Community College (WCC) ตั้งอยู่ในเมืองเบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน มีประชากรประมาณ 80,000 คน รวมทั้งนักศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 20,000 คน มีนักศึกษาโดยเฉลี่ย 7,000 คน นักศึกษานานาชาติมากกว่า 150 คนจากมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ใช้เวลาขับรถเพียง 90 นาทีไปยังเมืองซีแอตเติล และ 60 นาทีไปยังเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา

รายละเอียดของ Whatcom CC คลิกที่นี่

Lake Washington Institute of Technology  ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 ด้วยปณิธานแรงกล้าที่เชื่อว่าประสบการณ์ในการเรียนจะส่งผลต่ออาชีพของผู้เรียน และทำให้พวกเขามีโอกาสมากขึ้นในอนาคต ที่นี่จึงมีหลักสูตรประกาศนียบัตรมากกว่า 100 หลักสูตร ครอบคลุมทั้ง 40 สาขาวิชา ตั้งแต่สายวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงสายศิลปศาสตร์ รวมทั้งมีหลักสูตรการออกแบบเกมด้วย! และยังมีหลักสูตรปริญญาตรีให้เลือกเรียนโดยไม่ต้องทำเรื่องย้ายไปศึกษาที่สถาบันอื่น

รายละเอียดของ LW Tech คลิกที่นี่

★ Oregon

Lane-Logo1

Lane Community College : เปิดสอนหลักสูตร 2+2 University Transfer ในสาขา Business, Engineering, Art, Journalism และอื่นๆอีกมากมาย การเข้าเรียนที่ Lane Community College แล้วโอนไปเรียนต่อใน University ทำให้นักเรียนได้รับความใส่ใจจากอาจารย์มากกว่า เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่น้อยกว่า อีกทั้งนักเรียนจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า $30,000 หรือ 1 ล้านบาท

Lane เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Eugene, Oregon เป็นชุมชนสำรับนักเรียนศึกษา อยู่ร่วมกับ University of Oregon มีทุนจำนวน $500-3,500 USD ให้กับนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในทุกเทอม และมีหอพักสำหรับนักศึกษาที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง Eugene ซึ่งค่าเช่าอยู่ในอัตราที่ต่ำถ้าเทียบกับวิทยาลัยในรัฐ Washington และ California

รายละเอียดของ Lane CC คลิกที่นี่  ‎

★ California

Diablo Valley College (DVC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1949 (พ.ศ. 2492) ในเมือง Pleasant Hill รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นวิทยาลัยชุมชนของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณของภูเขา Diablo ใกล้เมืองเบิร์กลีย์และเมืองซานฟรานซิสโก DVC มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาและปลอดภัย ส่วนหนึ่งของภารกิจของ DVC ก็คือการให้การศึกษาระดับสูงและเปิดเส้นทางที่เหมาะสมในการศึกษาต่อระดับ ปริญญาในมหาวิทยาลัยเแก่สมาชิกทุกคนในชุมชน ด้วยการให้การศึกษาในระดับสองปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา DVC มีโปรแกรมการโอนย้ายหน่วยกิตในระดับมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

รายละเอียดของ Diablo Valley คลิกที่นี่

 Santa Monica College (SMC) ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนของเมืองซานตา โมนิก้า รัฐแคลิฟอร์เนีย ห่างจากทะเลประมาณ 2 ไมล์ ทำให้อากาศไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส และมีลมพัดเอื่อยตลอดทั้งปี โดยวิทยาลัยแห่งนี้จะเปิดสอนแบบ 2 ปีเพื่อให้โอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจนครบ 4 ปี หรือจะเลือกรับเป็นวุฒิอนุปริญญาก็ได้ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมายเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาทั้งในและนอกประเทศและได้รับการรับรองในระดับภูมิภาคจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) Santa Monica College นักศึกษาสามารถพักอาศัยมากมาย เช่น อพาร์ทเมนต์ บ้านเช่าส่วนตัว บ้านเช่าร่วมกับผู้อื่น

รายละเอียดของ Santa Monica College คลิกที่นี่

Illinois

เรียนต่อ College of Lake County Community College ChicagoCollege of Lake County วิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของวิทยาลัยอยู่ที่เมืองเกรย์สเลค (Grayslake) ตัวเมืองมีประชากรประมาณ 20,300 คน College of Lake County ห่างจากตัวเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และเมืองมิลโวคี รัฐวิสคอนซิลประมาณ 1 ชั่วโมง เปิดสอนหลักสูตร University Transfer มีการรับรองโอนเข้าศึกษาต่อ Illinois State University, DePaul University, the University of Iliinois at Chicago และอื่นๆอีกมากมาย

รายละเอียดของ College of Lake County คลิกที่นี่

★ Virginia

เรียนต่อวิทยาลัยใน Virginia Richard-Bland-College-of-William-&-Mary

 Richard Bland College (RBC) of William & Mary  วิทยาลัย Richard Bland of William and Mary ตั้งอยู่ใจกลางของรัฐ Virginia ประมาณ 30 นาทีทางตอนใต้ของเมืองหลวงประจำรัฐ (Richmond) มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการโอนย้ายไปยังสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ กว่า 40 แห่งในรัฐเวอร์จิเนีย แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคลที่ต้องการศึกษาในรัฐเวอร์จิเนีย ในระดับปริญญาตรี โดยที่จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงปี 1-2 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการรับรองการโอนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในรัฐ Virginia กว่า 40 สถาบัน รวมถึง William & Mary, University of Virginia, Virginia Tech และ Virginia Commonwealth University 

รายละเอียดของ College of Lake County คลิกที่นี่

Why Choose Our Partner Community Colleges?

บัณฑิตสำเร็จการศึกษาจาก community college ของเรา ด้วยทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 4 ปีที่เหมาะสมกับพวกเขา

1. Smart Choice : ทางเลือกใหม่สำหรับการเรียนต่อปริญญาตรีในอเมริกาที่ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล เริ่มต้นที่ community college ในเครือข่ายของเรา ไปต่อได้ทุกที่

2. Special Support : มีบริการสนับสนุนและดูแลนักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จทั้งในและนอกห้องเรียน และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของตน

3. Transfer Easily : มีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายจะได้รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อโดยอัตโนมัติ และมีบริการดูแลการโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

 

 

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Community College ฟรี!
โทร : 081-349-7669
Line : korpungun
E-mail : [email protected]

ประวัติ Community College:
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนประเทศอเมริกามาจนถึงทุกวันนี้ – Click

5 คำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับ Community College – Click

Web

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน