ก้อปันกันหาเพื่อนร่วมทีมเพิ่ม
1 ตำแหน่ง

ด้านการบริการและลูกค้ากลุ่ม 

วิสัยทัศน์ :
เพื่อส่งมอบประสบการณ์ศึกษาต่อต่างประเทศที่จะได้เรียนรู้ตนเองและสังคมโลก

พันธกิจ :
บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยความใส่ใจต่อความต้องการและพัฒนาการของผู้ใช้บริการ

Motto :
“Let’s explore the worlds ; know the selves.”
​​ออกเดินทาง เรียนรู้โลกกว้าง เรียนรู้ตนเอง

Job Description

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการด้านการบริการและลูกค้ากลุ่ม (Services and Group Programs Manager)

วัตถุประสงค์ :

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันประสงค์ที่จะจัดจ้างผู้จัดการด้านการบริการและลูกค้ากลุ่ม (Services and Group Program Manager) เพื่อร่วมงานกับองค์กรในการทำงานด้านการบริการองค์กรและลูกค้ากลุ่ม เพื่อขยายช่องทางการสร้างรายได้ให้กับบริษัท งานบริการลูกค้ารายบุคคลด้วยความเป็นมิตร และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่น และถ่ายถอดคุณค่าขององค์กรให้กับผู้ใช้บริการ งานกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อใช้ศักยภาพสูงสุดของทีมในการปิดการขาย โดยยึดหลักการและคุณค่าของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริการให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการช่วยดูแลและสนับสนุนงานส่วนกลางของสำนักงาน

ลักษณะงาน :

1) ขายและบริการองค์กรและลูกค้ากลุ่ม

• ติดต่อและสร้างพันธมิตรองค์กร เพื่อการให้บริการองค์กร การจัดโครงการกลุ่มร่วมกับองค์กร ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การศึกษา หรือการดูงานในต่างประเทศ

• ร่วมวางแผนและประสานงานในการจัดโครงการปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่อเมริกา แคนาดา หรือออสเตรเลีย ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน – สิงหาคม

• ร่วมวางแผนและประสานงานในการจัดโครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่ฟิลิปปินส์ช่วงปิดเทอม เช่น เดือนเมษายน – พฤษภาคม เดือนมิถุนายน-สิงหาคม และเดือนตุลาคม

2) งานบริการลูกค้าบุคคล

• วางแผนและชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดการสมัครเข้าเรียน สมัครขอวีซ่า และสมัครจัดหาที่พักให้กับผู้ที่สนใจสมัครใช้บริการ โดยเฉพาะสำหรับการเรียนอเมริกา แคนาดา และอาจรวมถึงประเทศอื่นๆ

• ประสานงานและดำเนินการทำเรื่องสมัครเข้าเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง รวมถึง การทำเรื่องสมัครและเตรียมสัมภาษณ์ขอวีซ่า การสมัครขอทุน (หากสถาบันมีทุน) การประสานงานในการสมัครจัดหาที่พักของสถาบัน รวมถึงการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง โดยเฉพาะสำหรับการเรียนอเมริกา แคนาดา

• ติดตามสถานะในการดำเนินการ และอัพเดทในฐานข้อมูลการบริการขององค์กร

• ประสานงานจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางให้กับนักเรียน โดยเฉพาะสำหรับการเรียนอเมริกา และแคนาดา

• สนับสนุนการให้คำปรึกษาและบริการสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในประเทศอื่นๆ

3) งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย

• วางแผนและประสานงานในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย โดยการเชื้อเชิญและกระตุ้นให้ผู้ติดต่อขอข้อมูลทางออนไลน์ได้มาพบเจอกับก้อปันกัน และเลือกใช้บริการของก้อปันกัน

• ร่วมพัฒนาสื่อข้อมูลสำหรับการให้ข้อมูล การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสถาบันพันธมิตร โดยอาจรวมถึงการรวบรวมข้อมูล การสรุปและแปลข้อมูล รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อข้อมูล

• ติดตาม บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หลักสูตร รายละเอียดของสถาบันที่เป็นพันธมิตร และบริหารจัดการในการอัพเดทไฟล์ข้อมูล และข้อมูลบนเว็บไซต์ของก้อปันกันให้เป็นปัจจุบัน

• สนับสนุนงานดูแลและอัพเดทฐานข้อมูลของผู้ที่ติดต่อขอข้อมูล สนใจใช้บริการ และมาเข้าร่วมงานกิจกรรมของก้อปันกัน

• ดูแลงานจัดทำสื่อเผยแพร่ประสบการณ์นักเรียนที่ใช้บริการของก้อปันกัน

* จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากสามารถช่วยวางแผนและประชาสัมพันธ์องค์กร หลักสูตร สถาบันพันธมิตร และประสบการณ์ของนักเรียนผ่านทาง social media ของก้อปันกัน โดยเฉพาะในช่องทาง Instagram และ Youtube

4) การสนับสนุนงานส่วนกลางของสำนักงาน

• ดูแลต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนสำนักงานให้รู้สึกสบายใจ เชื่อมั่น ไว้วางใจในก้อปันกัน

• สนับสนุนงานด้านเอกสารการเงินและการบัญชี

• ร่วมพัฒนาระบบในการดำเนินการต่างๆ ขององค์กรให้สมบูรณ์และตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ :

1. มีความสามารถขับเคลื่อนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และตรงตามเวลาที่กำหนด

2. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. มีความสนใจที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

4. มีความสามารถที่จะเปิดรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้จากสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของผู้ใช้บริการ รวมถึงการพัฒนาองค์กรร่วมกัน

5. มีความสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่อยู่ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของตนได้ในระดับที่เป็นมาตรฐานให้กับองค์กรได้

6. ไม่จำกัดอายุ ; ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เรียนจบอะไรมาก็ได้ หรือเรียนไม่จบอะไรเลยก็ได้ เพียงมีคุณสมบัติตามที่ระบุมานี้ ถือว่าเพียงพอแล้ว

ทักษะ :

1. สามารถสื่อสาร โดยเฉพาะการเขียน การฟัง และการพูดนำเสนอได้ดี

2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันได้

3. สามารถที่จะค้นหาและอ่านทำความเข้าใจข้อมูลภาษาอังกฤษได้

4. สามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการทำงานได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel, Word หรือ Pages, Numbers ได้

5. สามารถที่จะสร้างและแก้ไขการเขียนรายงานได้

สมรรถนะ :

1. สามารถวางแผนการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อน หลีกเลี่ยงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

2. สามารถวางแผน จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการทำงานได้

3. สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งและปัญหาในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

4. สามารถที่จะปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี รวมถึงมองข้อจำกัดและอุปสรรคให้เป็นความท้าทายที่สามารถก้าวข้ามได้

5. สามารถที่จะรับข้อวิพากษ์และเสียงสะท้อนเพื่อการพัฒนาการทำงานได้

6. เมื่อเห็นสมควร สามารถมอบหมายตัวแทนในการทำงานได้ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

ความคาดหวังด้านการปฏิบัติงาน :

• การติดตามงานและทำงานให้สำเร็จลุล่วง

ความคาดหวัง : บุคลากรที่ทำงานในระดับผู้จัดการจะสามารถออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับการทำงานของตนเองและองค์กร และควรจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตาม และทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามงานและทำงานให้สำเร็จลุล่วง 
ความคาดหวัง : บุคลากรที่ทำงานในระดับผู้จัดการจะสามารถออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับการทำงานของตนเองและองค์กร และควรจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตาม และทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• การให้บริการ

ความคาดหวัง : บุคลากรที่ทำงานในระดับผู้จัดการจะสามารถใช้งานฐานข้อมูล ดูแลช่องทางการสื่อสารต่างๆ กับผู้ติดต่อขอใช้บริการในขอบเขตความดูแลของตนได้ด้วยตนเอง และสามารถสื่อสารกับทุกคนได้ด้วยความเป็นมิตร มีความใส่ใจและความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น Line, Line@ และ Facebook Page

• ความแม่นยำในข้อมูลของสถาบันและหลักสูตรในขอบเขตความรับผิดชอบของตน

ความคาดหวัง : ผู้จัดการจะมีความแม่นยำในข้อมูลของสถาบันและหลักสูตรในเครือข่าย โดยแบ่งเวลาเพื่อใช้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง และริเริ่มพัฒนาการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บและเรียกใช้งานข้อมูลสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อความแม่นยำและความรวดเร็วในการให้ข้อมูลของสถาบันและหลักสูตร รวมถึงการให้บริการในขอบเขตความรับผิดชอบของตน

• ทักษะด้านอารมณ์

ความคาดหวัง : ผู้จัดการจะมีความสามารถในการจัดการอารมณ์เพื่อรับมือและจัดการกับความแตกต่าง ความขัดแย้งได้ โดยส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและบรรยากาศในการทำงานให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อีกทั้ง ควรจะมีสติและความตื่นรู้ในการสื่อสารและการทำงาน รวมถึงความสามารถที่จะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงเวลาทำงาน

• ทักษะการสื่อสาร

ความคาดหวัง : ในฐานะผู้จัดการ บุคลากรควรมีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี คือ a) สำหรับการแสดงออก : สามารถมองในมุมของผู้รับสาร เพื่อที่จะเข้าใจถึงความต้องการของผู้ติดต่อขอใช้บริการ สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เพื่อการสรุปและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  b) สำหรับการรับสาร  : ควรจะมีความเปิดกว้างในการรับฟัง สามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมถึงเสียงสะท้อนและเสียงวิพากษ์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเองและองค์กรร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง

• ความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จะเติบโตไปกับองค์กร

ความคาดหวัง : บุคลากรควรมีความสนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนและองค์กร เพื่อความแม่นยำในการทำงาน และการเติบโตไปพร้อมกับความเข้าใจองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการทำงาน :

• เวลาเข้าทำงานที่สำนักงาน คือ วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการ (10.00 – 18.00 น.) ยกเว้นวันหยุดตามประเพณีที่บริษัทกำหนด

• นอกเหนือจากการเข้าทำงานในสำนักงาน ขอให้ stand by สำหรับการสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน เวลา 10.00 – 20.00 น. และการให้ข้อมูลเบื้องต้นกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ติดต่อเข้ามาขอข้อมูลเบื้องต้นในวันเสาร์เวลาที่สะดวก ในช่วงเวลา 10.00 – 18.00 น.

สิ่งที่จะได้รับ :

• ค่าตอบแทนรายเดือนตามโครงสร้างขององค์กร

• โบนัสประจำปีในกรณีที่บริษัทมีกำไรตามเกณฑ์

• ค่าคอมมิชชั่นจากการบริการและการขาย

• ได้เรียนรู้จากการทำงานกับองค์กรขนาดเล็กที่กำลังเติบโต มีพื้นให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

• การสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาการของเจ้าหน้าที่พนักงาน

• โอกาสเดินทางไปดูงานในต่างประเทศ

ขั้นตอนและไทม์ไลน์การสมัคร :

1) กรอกข้อมูลการสมัครงาน พร้อมอัพโหลด resume คลิกที่นี่
*เปิดรับใบสมัครจนกว่าจะได้ผู้สมัครที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

2) รอการติดต่อกลับเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ task ทดสอบศักยภาพและความสามารถก่อนการนัดสัมภาษณ์
*ภายใน 1-2 วันทำการหลังจากการ submit ใบสมัคร

3) ทำ task ให้สำเร็จและจัดส่งกลับถึงก้อปันกันภายในเวลาที่กำหนด
*รอการชี้แจงทางอีเมล์

4) รอการติดต่อกลับเพื่อการนัดหมายสัมภาษณ์ หากทีมกรรมการพิจารณาบุคลากรของก้อปันกันเห็นสมควร และพิจารณาเลือกให้เข้าสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
*ระหว่างวันที่ 9, 10, 16 หรือ 17 พฤษภาคม

5) เริ่มต้นทำงานระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฏาคม 2562

 

ติดต่อ :

คุณหม่อง : ธานินทร์ แสนทวีสุข
โทร : 063-895-6235
อีเมล์ : event.korpungun@gmail.com

 

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน