หากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ

 • ศึกษาต่อในต่างประเทศที่จำเป็นต้องใช้คะแนน IELTS ในการยื่นสมัครเข้าเรียน
 • สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ
 • พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับวิชาการ

ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน IELTS ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียน IELTS เพื่อให้ได้คะแนนสอบตามที่ต้องการ ในขณะที่คุณจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ

การเรียน IELTS ที่ฟิลิปินส์ นักเรียนจะได้

 • สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
 • เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) และกลุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 10 คน) กับครูผู้สอนที่ผ่านการทดสอบ IELTS  ตามที่สถาบันกำหนด พร้อมกับได้รับการเทรนมาอย่างเข้มข้นสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เทคนิคและกลยุทธในการสอบ
 • ทำแบบทดสอบ IELTS Mock Test สัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างต่ำ
 • โฟกัสกับการเรียน เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอาหาร ที่พักและกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายไว้ให้
 • ทำข้อสอบ IELTS จริงโดย IDP หรือ British Council *ในกรณีที่ลงเรียนหลักสูตร IELTS guarantee
 • อยู่ในบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ

หลักสูตร IELTS ที่ฟิลิปินส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. หลักสูตรปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อเตรียมเข้าเรียนหลักสูตร IELTS แบบการันตี ซึ่งมักจะมีชื่อหลักสูตรว่า IELTS Foundation, IELTS Intensive หรือ Pre-IELTS เหมาะสำหรับบุคคลที่มีคะแนนสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าคะแนนเทียบเท่า IELTS ในระดับ 4.0

2. หลักสูตร IELTS Guaranteed เป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนจะได้ทำข้อสอบ IELTS จริงโดย IDP หรือ British Council (ขึ้นอยู่กับโรงเรียน) ในช่วงท้ายของหลักสูตรการเรียน โดยที่โรงเรียนจะการันตีผลคะแนนสอบให้ด้วย .. อย่างไรก็ตามในหลักสูตรนี้ นักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีคะแนนสอบ IELTS หรือผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียนในเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าเรียน

 

แนะนำสถาบันสำหรับ เรียน IELTS ที่ฟิลิปินส์

1. สถาบัน EV Academy (เซบู)

EV Academy ดำเนินการเรียนการสอนแบบ Sparta อย่างแท้จริง คือ ผู้เรียนไม่สามารถออกนอกโรงเรียนได้ระหว่างวันจันทร์-พฤหัส เพราะจะต้องเรียนและทบทวนบทเรียนอย่างเข้มข้น (8.00 – 20.00น.) ทั้งนี้หลังจากย้ายเข้าแคมปัสใหม่เดือนตุลาคมปี 2017 สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรแบบ Semi Sparta เพิ่ม คือ เรียนแบบเข้มข้น แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนในช่วงค่ำ และสามารถออกนอกโรงเรียนหลังเวลาเรียนได้ ที่สำคัญสถาบันได้เปิดสอนหลักสูตร IELTS แบบ Guarantee คือมีการการันตีคะแนนให้อีกด้วย

จุดเด่น

 • นักเรียนในหลักสูตร IELTS Guarantee จะได้เรียนระบบ Sparta คือเรียนแบบเข้มข้น (8.00 – 20.00น.) *มีเวลาพักระหว่างวัน
 • ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบ IELTS ดังนั้นค่าเรียนจะต่ำกว่าหลายโรงเรียนเล็กน้อย นักเรียนสามารถเลือกสอบ Regular IELTS หรือ UKVI IELTS ได้ตามความต้องการของตัวเอง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบซ้ำซ้อน
 • มีการประชุมกลุ่มระหว่างครูและนักเรียนในหลักสูตร IELTS Guarantee เพื่อการให้คำแนะนำและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 • Facilities ใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร อยู่สบาย

หลักสูตร IELTS ที่ EV Academy เพื่อเตรียมตัวสอบ IELTS, อัพคะแนน IELTS, และเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ โดยหลักสูตร IELTS แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่

1. Pre-IELTS Intensive : เหมาะสำหรับนักเรียนที่พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษยังไม่ได้แข็งแรงเพียงพอ โดยจะได้เรียนภาษาอังกฤษกึ่งการใช้งานทั่วไปและกึ่งวิชาการ : เรียนตัวต่อตัววันละ 4 คาบและเรียนกลุ่มวันละ 4 คาบ

2. IELTS Intensive : เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในระดับนึงและต้องการเรียนเพื่อสอบ IELTS General เพื่อการใช้งานทั่วไป *ไม่ได้ใช้เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศหรือศึกษาในหลักสูตร International Programs : เรียนตัวต่อตัววันละ 4 คาบและเรียนกลุ่มวันละ 4 คาบ

3. IELTS Guarantee : เหมาะสำหรับนักเรียนต่อต้องการเรียนสอบเพื่อใช้คะแนน IELTS หรือเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบ IELTS หรือคะแนนสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษของสถาบันในระดับที่เทียบเท่า IELTS 4.0 และจะต้องลงเรียน 12 สัปดาห์ : เรียนตัวต่อตัววันละ 4 คาบและเรียนกลุ่มวันละ 4 คาบ

เงื่อนไขการการันตีผลคะแนนสอบ IELTS ที่ EV Academy

 • นักเรียนจะต้องแสดงผลคะแนนสอบ official IELTS หรือ ทำแบบทดสอบ IELTS ของสถาบันให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเริ่มเรียน หากทำแบบทดสอบ IELTS ของสถาบันก่อนเริ่มเรียนแล้วคะแนนไม่ถึงเกณฑ์เข้าหลักสูตร guarantee นักเรียนจะได้เรียน IELTS Intensive และได้รับ refund ค่าใช้จ่ายส่วนต่างคืน
 • นักเรียนจะต้องเข้าชั้นเรียนให้ถึง 97% ของระยะเวลาทั้งหมด (นับรวมการมีส่วนร่วมใน vocabulary test, mock test, self-study) ถึงแม้ว่าสถาบันจะสามารถลดหย่อนข้อกำหนดนี้ได้ หากนักเรียนจำเป็นต้องขาดเรียนเนื่องจากการเจ็บป่วยที่ได้รับการรับรองโดยแพทย์ แต่นักเรียนจะต้องขาดเรียนไม่ต่ำกว่า 95%
 • นักเรียนจะต้องทำการบ้านที่กำหนดโดย IELTS teacher ให้ครบ 100%
  ผลการเรียนในแต่ระสัปดาห์ของนักเรียนจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า 80% สำหรับการทดสอบคำศัพท์ทุกวันศุกร์ หากไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดมากกว่า 3 ครั้ง การรับรองผลคะแนนสอบจะถูกยกเลิก
 • นักเรียนจะต้องมีผลสอบจากการทำข้อสอบ mock test ในแต่ละสัปดาห์ที่สูงกว่าสัปดาห์ก่อน หากไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดมากกว่า 3 ครั้ง การรับรองผลคะแนนสอบจะถูกยกเลิก
 • นักเรียนจะต้องลงทะเบียนสอบ IELTS หลังจากการเรียนสัปดาห์ที่ 10 โดยจะต้องออกค่าธรรมเนียมการสอบเอง
  นักเรียนที่ทำผิดกฏของโรงเรียนและถูกหักมากกว่า 10 คะแนน จะต้องไม่ได้รับการรับผลคะแนนสอบ

เกี่ยวกับ EV Academy – คลิกที่นี่

2. สถาบัน SMEAG Classic Campus (เซบู)

โรงเรียน SMEAG มีศูนย์สอบ IELTS และศูนย์วิทยบริการ ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก British Council ; IELTS คือการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ออกแบบการสอบโดยมหาวิทยาลัย Cambridge ESOL, the British Council และ IDP (ออสเตรเลีย IELTS) การสอบ IELTS ของ SMEAG มีด้วยกัน 4 ทักษะ – listening, reading, writing, และ speaking ทาง SMEAG มีคณะครูที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มข้นถึง 7 ขั้นตอน และใช้เวลาอีกสองเดือน ในการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด

จุดเด่น

 • เป็นศูนย์สอบ IELTS ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดน British Council
 • มี IELTS resource center เพื่อบริการนักเรียนต้องการข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS
 • หลักสูตรรวมค่าใช้จ่ายและการสอบ Regular IELTS จริง และนักเรียนสามารถเลือกสอบ UKVI IELTS ได้โดยจ่ายเพิ่มเพียงแคส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมสอบ Regular และ UKVI IELTS

ระยะเวลาเรียน : อย่างต่ำ 4 สัปดาห์, หลักสูตรรับรองผล IELTS 12 สัปดาห์

เงื่อนไขการการันตีผลคะแนนสอบ IELTS ของ SMEAG

 • นักเรียนจะต้องลงเรียน 12 สัปดาห์สำหรับหลักสูตรการันตีคะแนน เข้าเรียนให้ครบ 100% และจะต้องไม่โดนตักเตือนในเรื่องใดๆจากโรงเรียน
 • นักเรียนที่สอบไม่ได้ตามเกณฑ์ที่การันตีจะไม่ต้องเสียค่าเรียนและได้รับโอกาสในการสอบจริงอีกครั้งจนกว่จะได้รับคะแนนที่การันตี
 • นักเรียนที่ได้รับการเตือนโดยแผนกวิชาการ 3 ครั้งเป็นต้นไปจะหมดสิทธิ์ในการทำข้อสอบจริง
 • การทำข้อสอบจริง จะต้องทำ 10 สัปดาห์หลังจากเริ่มเรียน
 • นักเรียนทุกคนจำเป็นจะต้องลงเรียนแบบ sparta ในช่วง 4 สัปดาห์แรกและเข้าเรียนครบ 100% ในวิชาเรียน IELTS mock tests ประจำสัปดาห์

เกี่ยวกับ SMEAG – Click

3. สถาบัน IDEA Academia (เซบู)

IDEA Academia มีหลักสูตร IELTS Guarantee ร่วมกับ IDP ในการอำนวยการสอบ IELTS จริง และสถาบัน IDEA Academia จะที่รับรองผลคะแนนสอบ IELTS ตามเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนด

จุดเด่น

 • หลักสูตร IELTS Guarantee ของ IDEA Academia ร่วมกับ IDP ซึ่งนักเรียนจะได้ทำข้อสอบ regular IELTS จริง
 • ระยะเวลาเรียน IELTS Guarantee คือ 10 สัปดาห์ (สั้นกว่าโรงเรียนอื่นๆ) เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาจำกัด
 • ไม่บังคับคะแนนสอบขั้นพื้นฐานสำหรับการลงเรียนหลักสูตร IELTS Intensive

IELTS Intensive / Guaranteed : IDEA Academia มีหลักสูตร IELTS 2 รูปแบบ คือ

1) IELTS Intensive ให้กับนักเรียนที่สนใจและต้องการเรียนคอร์ส IELTS แต่อาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายที่เป็นผลคะแนนสอบ IELTS ที่ชัดเจน

2) IELTS Guarantee หลักสูตร 10 สัปดาห์ ให้กับนักเรียนที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนตามที่กำหนด 8 สัปดาห์แรกเป็นการเรียนแบบเข้มข้น 2 สัปดาห์สุดท้ายจะเป็นการทบทวน ; สำหรับหลักสูตร IELTS Guarantee นักเรียนจะต้องเริ่มเรียนในวันที่สถาบันกำหนด (เริ่มเรียนได้ 2 ครั้ง/เดือน)

เงื่อนไขการการันตีผลสอบ IELTS ของ IDEA Academia

 • ข้อกำหนดสำหรับการเข้าหลักสูตรการันตีคือ นักเรียนจะต้องมีคะแนนเทียบเท่า IELTS 4.0 สำหรับการันตี 5.0, 6.0 สำหรับ 6.0, 6.0 สำหรับ 6.5 และ 6.5 สำหรับ 7.0
 • ข้อกำหนดในการเข้าเรียน ที่ IDEA Academia กำหนดให้นักเรียนต้องเข้าเรียน 100 % ถ้าขาดเรียนจะหมดสิทธิ์ในการการันตีคะแนน รวมถึงการทำ mock test (ตัวอย่างข้อสอบ) ทุกวันเสาร์
 • หากนักเรียนไม่ได้คะแนนสอบตามที่กำหนด นักเรียนจะได้เรียนฟรีจนกว่าจะได้คะแนนตามที่กำหนด โดยที่นักเรียนจะต้องออกค่าที่พักและค่าอาหารเอง

เกี่ยวกับ IDEA Academia – Click

4. สถาบัน PhilInter (เซบู)

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กับ Philinter Education Center (PhilInter) โรงเรียนภาษาในเซบูซึ่งเป็นหนึ่งในสภาบันภาษาชั้นนำสำหรับการเรียนภาษาในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และในปี 2015 PhilInter ได้รับรางวัล Best English Education Learning Center (รางวัลระดับชาติ) และ รางวัล Most Outstanding English Education Learning Center

เรียนเตรียมสอบ IELTS ที่ PhilInter : เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนและการอ่านเชิงวิชาการ ได้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการสอบ IELTS และได้เพิ่มคะแนนโดยรวมสำหรับการสอบ IELTS ทางสถาบันจะมี Mock Test หรือการทดสอบทำข้อสอบ IELTS ในทุกวันเสาร์ และสำหรับการลงเรียน IELTS Program แบบ Full-Time ทางสถาบันจะรับรองผลคะแนนการสอบให้อีกด้วย

เกี่ยวกับสถาบัน PhilInter – Click

5. สถาบัน BECI International Language Academy (บาเกียว)

หลักสูตรรับรองผลซึ่งถูกสอนโดยอาจารย์ที่มีคะแนนสอบ Academic IELTS สูงกว่า 8 คะแนนขึ้นไป  หลักสูตรนี้รับนักเรียนเพียง 20 คนต่อเดือน  เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละคนจะได้รับการติดตามและดูแลอย่างทั่วถึง  โดยในขั้นต้นจะเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนขั้นพื้นฐานก่อนจะเข้าสู่คลาสการันตีคะแนนต่อไป  ซึ่งในการเตรียมตัวนั้นรวมไปถึงการสร้างความคุ้นเคยกับสำเนียงอังกฤษ การใช้สื่อจาก BBC และ TED Talk ในคลาสฝึกการฟัง

จุดเด่น

 • นักเรียนในหลักสูตร IELTS Guarantee จะได้เรียนระบบ Sparta คือเรียนแบบเข้มข้น (8.00 – 20.00น.) *มีเวลาพักระหว่างวัน
 • ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนค่าธรรมเนียมสอบ Regular IELTS Test
 • โรงเรียนมีพื้นที่ outdoor ให้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนและมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อน

IELTS Foundation เรียน 9 ชั่วโมงต่อวันแบ่งเป็น

 • คลาส 1:1  4 ชั่วโมง  ฝึกการฟังพูดอ่านเขียนที่ใช้ในการสอบ IELTS
 • คลาสกลุ่ม 3 ชั่วโมง  เรียนรู้เรื่อง  คำศัพท์  ไวยากรณ์ และสำเนียงอังกฤษ
 • คลาสกลางคืน 2 ชั่วโมง  เรียนแนวทางการทำข้อสอบ IELTS  และ ฟังสื่อจาก BBC / TED Talk

IELTS Guaranteed ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 12 สัปดาห์ เรียน 10 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งเป็น

 • คลาส 1:1  4 ชั่วโมง  ฝึกการฟังพูดอ่านเขียนที่ใช้ในการสอบ IELTS
 • คลาสกลุ่ม 3 ชั่วโมง  เรียนรู้เรื่อง  คำศัพท์  ไวยากรณ์ และสำเนียงอังกฤษ
 • คลาสกลางคืน 2 ชั่วโมง  ทำข้อสอบ IELTS จำลอง   ฝึกการแก้ไขปัญหาที่พบในการทำข้อสอบ  เพิ่มคลังศัพท์

เงื่อนไขการการันตีผลสอบ IELTS ของ BECI

ต้องส่งคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการ  โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี

 • หากคะแนนเดิมเท่ากับ 4.0 การันตีคะแนนที่ 5.5
 • หากคะแนนเดิมเท่ากับ 5.0 การันตีคะแนนที่ 6.0
 • หากคะแนนเดิมเท่ากับ 6.0 การันตีคะแนนที่ 6.5
 • หากคะแนนเดิมเท่ากับ 6.5 การันตีคะแนนที่ 7.0

ข้อมูลอื่นๆ :

1. หากนักเรียนยื่นคะแนนสอบเดิมเป็น General IELTS สถาบันจะการันตีคะแนนเป็น General IELTLS  หากยื่นนักเรียนยื่นคะแนนสอบเดิมเป็น Academic IELTS สถาบันจะการันตีคะแนนเป็น Academic IELTS
2. การสอบอย่างเป็นทางการจะถูกจัดหลังจากการเรียนการสอนเริ่มขึ้น  10 สัปดาห์ ณ ศูนย์สอบของเมืองบาเกียว หากคะแนนสอบไม่เป็นที่พอใจ  ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ ( ยกเว้นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่นค่าที่พัก  ค่าอาหาร  และค่าต่อวีซ่า  เป็นต้น )
3. ทางสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบ IELTS
4. การการันตีจะถูกยกเลิกหากผู้เรียนถูกลงโทษตามระเบียบของสถาบัน  หรือมีผลการเข้าร่วมชั้นเรียนต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

เกี่ยวกับ Beci – click

6. สถาบัน Monol (บาเกียว)

หลักสูตร Regular IELTS เหมาะสำหรับผู้เรียนที่วางแผนเรียนต่อหรือทำงานในต่างประเทศ  และอยากเพิ่มคะแนนสอบ IELTS  ทั้งในระบบของ British Council หรือ IDP Australia IELTS หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่การทำความเข้าใจระบบการสอบ IELTS ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคในการพิชิตข้อสอบ

จุดเด่น

 • ครูมีประสบการณ์ และเน้นจัดการเรียนการสอนคลาสกลุ่ม
 • หลักสูตรรวมการสอบ IELTS จริง
 • นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมคลาสเช้า เย็นและกลางคืนเพิ่มเติมได้ตามความสมัครใจ

แนะนำสำหรับ :  ผู้เรียนที่ได้คะแนน  IELTS ซึ่งจัดโดย MONOL ขั้นต่ำ 4.0  หรือผู้เรียนที่จบระดับ Intermediate ของหลักสูตร Regular Speaking ESL หรือ Intensive Speaking ESL  โดยหลักสูตรนี้มีเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ 4 สัปดาห์

* สำหรับนักเรียนที่เริ่มภาคเรียนตามปกติจะได้เรียนหลักสูตร 8 ชั่วโมงต่อวัน ( Class 1:1 จำนวน 3 ชั่วโมง + คลาส 1:5 จำนวน 5 ชั่วโมง ) / สำหรับนักเรียนที่เข้ามาระหว่างภาคเรียนจะมีคลาสตัวต่อตัวเพิ่มจำนวน 5 ชั่วโมง
** ในการเรียนการสอนภาคบรรยาย  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบทั่วไปของข้อสอบ IELTS
*** มีการสอบโดยใช้ข้อสอบจำลอง  เพื่อประเมินพัฒนาการของผู้เรียนทุกวันศุกร์

หลักสูตร IELTS Guarantee Score Program : หลักสูตร IELTS ที่รับรองคะแนนสอบ

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 Monol จะเพิ่มคะแนนการันตีหลักสูตร IELTS 7.0 สำหรับนักเรียนที่มีคะแนน IELTS 6.5

เกี่ยวกับ Monol – Click