fbpx

IDEA Academia เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

IDEA Academia เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

IDEA ACADEMIA
เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

IDEA ACADEMIA เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเซบูในเครือของ IDEA English Network ตั้งอยู่บนชั้น 16 ของอาคารสำนักงาน GAGFA Tower ย่านใจกลางเมืองเซบู IDEA Academia ย้ายเข้าทำการที่อาคารในช่วงต้นปี 2016 ภายในอาคารมี cafe ร้านอาหาร ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อบนชั้นล่างของอาคาร ในย่านที่สะดวกสบายสำหรับการเดินทางในเซบู

IDEA Academia มีความยืดหยุ่นของหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตัวต่อตัว (1:1) ในหลักสูตร General English ได้ตั้งแต่ 4-8 คาบเรียนต่อวัน และ IDEA Academia ยังเปิดสอนหลักสูตร Exam Intensive สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS รวมถึงหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) อีกด้วย 

ในปี 2019 IDEA Academia ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ได้แก่ Intensive Task Based Learning (TBL) โดยจะมีคาบเรียนที่มีนักเรียน 2 คน ต่อครู 1 คน จัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ผลงานหรือมอบหมายชิ้นงานให้นักเรียน ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ทั้งความรู้ ทักษะ การทำงานและการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น รวมถึง Techers of English หรือหลักสูตรการอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ และหลักสูตร CELTA : Cambridge English Language Assessment 

จุดเด่นของ IDEA ACADEMIA
ในมุมมองของ Blogger ที่ก้อปันกันส่งไปหาข้อมูล

1. รูปแบบการเรียนการสอน
มีความหลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกได้ และยืดหยุ่นในการเรียนรู้ สามารถออกไปข้างนอกหลังเลิกเรียนได้ทุกวัน

2. สถานที่สวยงาม สะดวกสบาย
มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนหลากหลาย เช่นคอมพิวเตอร์ ลานนั่งเล่น ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยว

3. คุณภาพของครูผู้สอน
สถาบัน IDEA คัดเลือกครูผู้สอนที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาของครูผู้สอนด้านการศึกษาหรือด้านที่เกี่ยวข้อง ความสามารถและความถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษ และครูทุกคนของ IDEA จำเป็นจะต้องเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม 6 สัปดาห์อย่างเข้มข้น (2 สัปดาห์สำหรับการฝึกอย่างเข้มข้น ก่อนเริ่มสอน และ 4 สัปดาห์การฝึกอบรมผ่านการปฏิบัติ)

4. มีระบบ buddy teacher
ที่นักเรียนจะสามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องทั่วไปและการเรียนได้

5. ทีมผู้จัดการที่มีประสบการณ์
IDEA Education ดูแลและบริหารโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์อย่างเข้มข้นด้านการศึกษาและการศึกษาต่อต่างประเทศ บริษัทจ้างพนักงานที่หลากหลายสัญชาติ รวมถึง ญี่ปุ่น เกาหลี แคนาดา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ไทย เวียดนามและอื่นๆ ทางทีมบริหารให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียนอย่างจริงจัง ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ IDEA เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดในเวทีสากลโลก ในทีมบริหารของ IDEA ยังมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทด้านการศึกษาระดับโลก อาทิ British Council และ Berlitz อีกด้วย

วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
IDEA ACADEMIA

IDEA Academia ประยุกต์ใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ Communicative Method หลากหลายรูปแบบ รวมถึง Direct Approach ที่ครูจะนำเสนอหลักการใช้ไวยากรณ์ (grammar) หรือคำศัพท์ใหม่ พร้อมกับวิธีการใช้ให้นักเรียนเห็นเป็นตัวอย่าง และ Task-based Language Training ซึ่งนักเรียนจะต้องทำงานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเรียนรู้การใช้งานภาษาอังกฤษตาม กำหนดIDEA Communicative Method 1

นอกเหนือจากนี้ IDEA Academia ยังใช้ PREP และ Active Listening (RRR) ในการเรียนการสอนอีกด้วย

IDEA Communicative Method 2

PREP : Point > Reason > Evidence > Point ใช้ในการฝึกการพูดด้วยตรรกะและเหตุผล PREP เป็นโครงสร้างและวิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวผู้อื่น ที่ถูกจัดให้วางตามลำดับความคิดอย่างเหมาะสม ได้แก่ 1) การสื่อสารจุดประสงค์ 2) การแสดงออกซึ่งเหตุผล 3) การสนับสนุนเหตุผลด้วยตัวอย่างหรือหลักฐาน 4) การสรุปใจความทั้งหมดที่กล่าวขึ้น

IDEA Communicative Method 3

Active Listening with RRR : Repeat > React > Reply เป็นการฝึกการฟังด้วยความตั้งใจ นักเรียนจะได้ฝึกที่จะรับฟัง สื่อสารทบทวน สะท้อนความเข้าใจ และตามด้วยคำถามหรือความคิดเห็น

ระบบการคัดเลือกและฝึกฝนครูผู้สอนที่มีคุณภาพ

การคัดเลือกและการฝึกฝนครูผู้สอนของสถาบันแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาทักษะในการสอนและการบริหารจัดการห้องเรียน

Teacher Trainning
นอกจากนี้แล้วครูผู้สอนของสถาบันจะยังได้รับฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพอันสูงสุดสำหรับการสอน โดยการฝึกนี้รวมถึง 1) การฝึกฝนและการประชุมรายสัปดาห์ 2) การฝึกฝนแบบเข้มข้นและ workshop ประจำเดือน 3) การฝึกฝนโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น TESOL ASIA และ Callan และการทดสอบประจำเดือน เช่น TOEIC, IELTS

รูปแบบหลักสูตรเรียนของ IDEA Academia

การเรียนภาษาอังกฤษในเซบูกับ IDEA Academia จะแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์-IDEA-ACADEMIA-man-to-man

1) Man to Man (1:1) Class
เพื่อเพิ่มเวลาการเรียนและฝึกภาษาอังกฤษผ่านการพูดให้กับนักเรียนโดยลดเวลา การพูดของครูผู้สอนลง นักเรียนจะได้เรียนแบบ 1-1 กับครูของสถาบัน 3-8 คาบต่อวัน คาบละ 50 นาที ในคาบเรียนแบบตัวต่อตัวนักเรียนจะได้พูดและฝึกภาษา 80% และ 20% สำหรับการพูดหรือสอนโดยครู จากเวลาเรียนต่อคาบ

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์-IDEA-ACADEMIA-one-to-two

2) One to Two (1:2) Class
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติตามกิจกรรมแบบ task โดยนักเรียนจะได้รับ task ในคาบเรียน และจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำให้ task นั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ซึ่งในแต่ละ task ที่นักเรียนจะได้รับมอบหมายนั้น จะเป็นไปเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์-IDEA-ACADEMIA-small-group-class

3) Small Group Class
เรียนกลุ่มเล็ก เรียนไม่เกิน 8 คนต่อกลุ่ม นักเรียนจะได้นำสิ่งที่เรียนจากชั่วโมง 1:1 มาฝึกใช้ในการเรียนกลุ่ม นักเรียนจะได้ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์เพียงแค่กับครูผู้สอนแต่รวมถึงเพื่อนๆรวม ชั้นเรียนอีกด้วย กิจกรรมในวิชาเรียนรวมถึง discussion, role-playing, debate, presentation and recitation

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์-IDEA-ACADEMIA-big-group-class

4) Big Group Class
เรียนกลุ่มใหญ่ ไม่เกิน 30 คนต่อกลุ่ม มีให้นักเรียนเลือกระหว่าง Activities อาทิ Yoga, Zumba, Dance และ Practice อาทิ TOEIC, Survival English, Business Presentation เป็นต้น

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์-IDEA-ACADEMIA-optional-group-class

5) Optional Group Class
IDEA Academia มีคาบเรียนที่ไม่บังคับนักเรียนเข้าเรียน เรียนกลุ่มละไม่เกิน 8 คน ช่วงเช้าจะมี Voca Enhancement ช่วงเช้าให้นักเรียนเลือกเรียน เพราะโรงเรียนต้องการให้นักเรียนเริ่มต้นวันเรียนด้วยการพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Optional Class อื่นๆ ได้แก่ Grammar Review สำหรับนักเรียนระดับ Beginner, Theatres สำหรับนักเรียนภาษาระดับปานกลางถึงสูง และ American Accent เพื่อการฝึกภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน รวมถึง Toast Master’s Club สำหรับการฝึกภาษาอังกฤษด้วยการจัดการประชุมและการให้ speech

ตารางระดับการเรียนภาษาของ IDEA Academia

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ IDEA Education ตารางระดับภาษาอังกฤษ

.

หลักสูตรการเรียน
IDEA ACADEMIA

1) หลักสูตร ESL (English as a Second Language) : เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไป

นักเรียนสามารถเลือกความเข้มข้นของการเรียน และวิชาเรียนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของนักเรียน อาทิ Speaking, Reading, Writing, Pronunciation, Vocabulary หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระยะเวลาสั้นๆ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และมั่นใจมากขึ้น IDEA Academia มีหลักสูตร ESL ให้เลือกเรียน 2 แบบ คือ

1- Value ESL :

หลักสูตรราคาประหยัด แพ็คเกจ 990 USD (ยังไม่รวมค่าสมัครและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) เรียนตัวต่อตัว 3 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 1 คาบ, Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ, และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 9 คาบ หรือ 7.17 ชั่วโมงต่อวัน

2- General English (GE) :

เริ่มที่คาบเรียนต่อตัว 4 คาบต่อวัน คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 1 คาบ, Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 10 คาบ หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน *ผู้เรียนสามารถเพิ่มจำนวนคาบเรียนต่อตัวต่อได้ถึง 8 คาบต่อวัน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

IDEA ACADEMIA ESL Course Value ESL, General English

2) หลักสูตร ESL แบบ Intensive TBL : Task Based Lesson 

หลักสูตรใหม่ที่มีการเพิ่มคาบ  1:2 (TBL)  Task Based Learning [ นักเรียน 2 คน : ครู 1 คนเป็นการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ผลงานหรือมอบหมายชิ้นงานให้นักเรียน นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ ที่มีการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ทั้งความรู้ ทักษะ การทำงานและการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น  ผู้เรียนจะได้รับ task ในคาบเรียน และจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำให้ task นั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ซึ่งในแต่ละ task ที่นักเรียนจะได้รับมอบหมายนั้น จะเป็นไปเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน

หลักสูตร TBL ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 3 คาบ, TBL (2:1) 2 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 1 คาบ, Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 11 คาบ หรือ 8.83 ชั่วโมงต่อวัน

DEA ACADEMIA ESL Course Intensive TBL

IDEA ACADEMIA ESL Course Intensive Task Based Lesson

3) หลักสูตร Exam Intensive

ประกอบด้วย IELTS Intensive, TOEIC Intensive และ TOEFL Intensive สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS, TOEIC หรือ TOEFL

1- IELTS Intensive :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่าระดับ CEFR A2 และผู้เรียนที่ต้องการอพยพ ศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลักสูตรจะทำให้ผู้เรียนมีคะแนน IELTS ที่ดีขึ้น เพื่อที่จะได้รับโอกาสด้านการศึกษาและการงานจากมหาวิทยาลัย และบริษัทที่ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก

หลักสูตร IELTS Intensive ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 2 คาบ, Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 11 คาบ หรือ 8.83 ชั่วโมงต่อวัน

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ IDEA ACADEMIA IELTS Intensive
สำหรับ หลักสูตร IELTS นักเรียนจะทำได้แบบทดสอบ (mock exam) เพื่อวัดความก้าวหน้า ความสามารถและจุดอ่อนของตัวเองในการทำข้อสอบทุกสัปดาห์

2- TOEIC Intensive :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR A2 และต้องการมีความโดดเด่นในการแข่งขันทางวิชาการหรือความเป็นมืออาชีพ หลักสูตรจะทำให้ผู้เรียนมีคะแนน TOEIC ที่ดีขึ้นและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ

หลักสูตร TOEIC Intensive ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 2 คาบ, Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 11 คาบ หรือ 8.83 ชั่วโมงต่อวัน

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ IDEA ACADEMIA TOEIC Intensive

3- TOEFL Intensive :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR A2 และต้องการมีข้อได้เปรียบในการศึกษา การอพยพย้ายถิ่น และการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนมีคะแนน TOEFL ที่ดีขึ้น พัฒนาทักษะด้านวิชาการและเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร TOEFL Intensive ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 2 คาบ, Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 11 คาบ หรือ 8.83 ชั่วโมงต่อวัน

DEA ACADEMIA TOEFL Intensive

4) หลักสูตร Business English : หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจหรือการทำงาน

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR B1 และผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำธุรกิจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานทั่วโลก วิชาเรียนประกอบด้วย Business Speaking, Business Reading, Business Grammar and Pronunication, Business Writing & Vocabulary, Business Litening รวมถึง Presentation หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ความถูกต้องของไวยากรณ์และทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจ และสถานการที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ

BIZ English :

ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 1 คาบ, Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 10 คาบ หรือ  8 ชั่วโมงต่อวัน

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ IDEA ACADEMIA BIZ English

5) หลักสูตร Teachers of English : หลักสูตรการอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR B1 และผู้เรียนต้องการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกวัย หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการจัดการห้องเรียน และการบริหารเวลา เรียนรู้เบื้องหลังการเรียนภาษา และได้รับการฝึกฝนด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่ IDEA Academia ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 5 คาบ, กลุ่มเล็ก 1 คาบ, กลุ่มใหญ่ 1 คาบ, Optional Class ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 1 คาบ และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 11 คาบ หรือ 8.83 ชั่วโมงต่อวัน วิชาเรียนประกอบด้วย Speaking & Pronunciation, Reading & Writing, Grammar & Vocabulary, Background to Language Learning, Background to Language Teaching, Learning Strategies, Lesson Planning and Classroom Management, Grammar for Communication, Discussion, Debate, Active Listening, Role Play, Teaching Practice อื่นๆ เป็นต้น

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ IDEA ACADEMIA Teachers of English

6) หลักสูตร CELTA : Cambridge English Language Assessment

IDEA Academia เป็นสถาบันเดียวในประเทศฟิลิปปินส์ที่ศูนย์ CELTA ซึ่งได้รับการรับรองโดย Cambridge University ESOL หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR C2 และผู้เรียนต้องการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ใหญ่ หลักสูตรนี้ให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับหลักการการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ทักษะในการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ใหญ่ และใช้ทักษะในการสอนจริง

หลักสูตรเรียนเข้มข้น 4 สัปดาห์ (รวม 120 ชั่วโมง) อำนวยการเรียนการสอนโดยผู้ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Cambridge 2 คน

เงื่อนไขในการเข้าเรียน

• มีคะแนนเทียบเท่า CEFR C2
• 
อายุ 20 ปีขึ้นไป
• มีวุฒิปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ (ไม่บังคับ)
• สัมภาษณ์

เพื่อที่จะได้รับการรับรอง ผู้เรียนจะต้อง

• เข้าร่วมชั้นเรียน 120 ชั่วโมง (20 วัน วันละ 6 ชั่วโมง)
มีชั่วโมงฝึกสอบครบ 6 ชั่วโมง
• สังเกตการสอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ 6 ชั่วโมง
• ส่งบทความเขียน 4 ชิ้น
• สร้างและส่ง portfolio ของตนเอง

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ IDEA ACADEMIA CELTA

กำหนดการหลักสูตร Celta

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ IDEA ACADEMIA CELTA Schedule

รายละเอียด Optional Group Class

ช่วงเช้า

Voca Enhancement : จะเรียนเกี่ยวกับ คำศัพท์ที่ต้องใช้ในบทเรียน ผู้เรียนจะได้ฝึกทั้งการ ฟัง พูด อ่าน การออกเสียง ซึ่งจะสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนให้กับผู้เรียนในแต่ละวันได้ไม่ต่างกับวิชา Brian training

ช่วงบ่าย

• American Accent : ฝึกการออกเสียงให้เหมือน  Native speaker
• 
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ : จันทร์ –  พฤหัสบดี :  โยคะ

ช่วงกลางคืน

• Grammar Review : การรีวิวไวยากรณ์ที่ได้เรียนมา และฝึกนำมาใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
• 
Toast Master’s Club : ฝึกฝนการพูด เกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะ เช่น การฝึกพูดสุนทรพจน์ ,  การแสดงบทบาทสมมุติ ต่อหน้าเพื่อนร่วมชั้นเรียน และ การโต้วาที
• 
Theater Arts : การฝึกความกล้าแสดงออกโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ในรูบแบบของการแสดงในด้านต่างๆ   เช่น การแสดงภาพยนตร์,การเลียนแบบฉากในภาพยนตร์,การร้องเพลง,การเต้น
• 
Job Interview : การฝึกตอบคำถาม ในการสัมภาษณ์งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
• 
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ : ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป [วันจันทร์โยคะ,  วันอังคาร:ซุมบ้า  วันพุธ:โยคะ,  วันพฤหัส:ซุมบ้า]

 

หอพักของโรงเรียน

นักเรียน สามารถเลือกพักแบบ

1. หอพัก Standard ของโรงเรียน ห้องพักเดี่ยว ห้องพัก 2 เตียง

2.โรงแรม Sarrosa 1 เตียง โรงแรม 2 เตียง และโรงแรม 4 เตียงโดยในห้องพักแต่ละห้องจะมีเตียง ตู้เสื้อผ้า ตู้เซฟ โต๊ะเรียน เครื่องปรับอากาศและห้องน้ำส่วนตัวให้

3. หอพัก Superior อยู่บนห้างสรรพสินค้าชั้น 4 ใกล้กับหอพัก IDEA Cebu (ห้องพัก 3 เตียง และ 4 เตียง)

หอพัก Superior

 ตัวอย่าง ตารางการเรียนประจำวันของ IDEA Academia

เรียนภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ ตัวอย่าง ตารางเรียนประจำวันของ IDEA Academia

Curfew time

นักเรียนที่ IDEA Academia จะต้องกลับเข้ามายังสถาบันตามเวลาที่กำหนดของแต่ละวัน คือ วันจันทร์ – เสาร์ 11 P.M. และวันอาทิตย์ 9 P.M.

โปรโมชั่นพิเศษ

เรียนภาษาอังกฤษ ส่วนลดพิเศษ IDEA MAY PROMO

เพียงสมัครและเริ่มเรียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2020

1. ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียน $120 USD

2. ฟรี ! คาบเรียนตัวต่อตัวเพิ่มวันละ 1 คาบ

3. ส่วนลด 10% ค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก

4. ส่วนลด Long Term Registration สำหรับการลงทะเบียนเรียนระยะยาว

8 – 11 สัปดาห์ > ลดเพิ่มอีก $120 USD
12 – 15 สัปดาห์ > ลดเพิ่มอีก $240 USD
16 – 19 สัปดาห์ > ลดเพิ่มอีก $360 USD
20 – 23 สัปดาห์ > ลดเพิ่มอีก $4800 USD 
24 สัปดาห์+ > ลดเพิ่มอีก $600 USD

*** สำหรับหลักสูตร Value ESL แบบ Package จะไม่สามารถใช้ส่วนลดด้านบนได้ แต่จะได้รับคาบเรียนตัวต่อตัวเพิ่มวันละ 1 คาบ ฟรี!

หมายเหตุ:
1. จะต้องเริ่มเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2020
2. สามารถใช้โปรโมชั่นที่ 1-4 รวมกันได้
3. ไม่สามารถใช้ได้กับหลักสูตร Value ESL, Test Score Guarantee, CELTA
4. ส่วนลด 10% ในโปรโมชั่นที่ 3 สามารถใช้ได้ตลอดปี 2020 ยกเว้น 2 เดือน คือ กรกฎาคม และ สิงหาคม

 

… 

โปรโมชั่น Value ESL Program
$ 990 USD ต่อ 4 สัปดาห์ คลิก

โปรโมชั่น Value ESL Program IDEA EDUCATION

ทริป Island Hopping
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

All Credits : IDEA EDUCATION

 

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน IDEA ACADEMIA

  [รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู และทำงาน กับสถาบัน IDEA ข้อมูลแน่น! โดย บีม คลิก

  ประสบการณ์เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ คุ้มค่ากว่าที่คิด [Pt.2 Idea Academia] คลิก

  ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ โดยเวฟ IDEA Academia คลิก

  [รีวิว] ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ 3 เดือนที่เซบูกับ IDEA Academia โดย ปาว คลิก

  [รีวิว] ประสบการณ์จากการทำงานไปเรียนภาษาอังกฤษ 3 เดือนที่ IDEA Academia ฟิลิปปินส์ โดย พี่ตรี คลิก

  [รีวิว] ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษกับ 2 สถาบัน IDEA Academia และ EV Academy โดย เจ คลิก

  [รีวิว] เรียนภาษาอังกฤษ IDEA ACADEMIA หลักสูตร ESL โดย คิมหันต์ คลิก

*หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายตามตารางนี้ใช้สำหรับการพิจารณาโดยประมาณ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรต่างๆ

ก้อปันกันไม่มีนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายส่วนต่าง เพิ่มเติมจากอัตราค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องชำระเป็นปกติ : นักเรียนจะชำระตาม invoice ของโรงเรียน ซึ่งเราจะจัดส่ง invoice ของโรงเรียนให้ด้วย

การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน

ราคานี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นใดๆ

โบร์ชัวร์รายละเอียดของสถาบัน คลิกที่นี่

IDEA Academia เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันได้รับการรับรองจากทางสถาบันให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ IDEA English Academy

KorPunGun_Center_for_Overseas_Education_(Agent_Certificate)

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 095-909-3960
line : korpungun.ph
e-mail : studyinph@korpungun.com

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน