เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ PhilInter

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กับ Philinter Education Center (PhilInter) โรงเรียนภาษาในเซบูซึ่งเป็นหนึ่งในสภาบันภาษาชั้นนำสำหรับการเรียนภาษาในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และในปี 2015 PhilInter ได้รับรางวัล Best English Education Learning Center (รางวัลระดับชาติ) และ รางวัล Most Outstanding English Education Learning Center อีกด้วย PhilInter ได้ดำเนินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพมามากกว่า 12 ปีให้กับนักเรียนกว่า 12 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก รวมถึงเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม ไทย จีนและมองโกเลีย

ไม่ว่าโจทย์การเรียนภาษาอังกฤษของคุณ คือ
 • การเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนไปต่างประเทศ
 • การประกอบธุรกิจหรือการทำงาน
 • การเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
 • การใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

PhilInter โรงเรียนภาษาที่เซบู ฟิลิปปินส์สามารถตอบโจทย์ของคุณได้ เพราะ…

Highlights ของ PhilInter

1) ระดับการเรียนของ PhilInter อยู่ในมาตรฐานของ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages ) ผู้เรียนจะสามารถเปรียบเทียบทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเองในขณะเรียนในเซบูกับคะแนน TOEFL/IELTS ได้

Screen Shot 2559-01-14 at 4.16.10 PM

2) ระบบ Quota System ของ PhilInter ที่จะรับรองได้ว่าผู้เรียนจะได้พบกับความหลากหลายของผู้เรียนในขณะที่เรียน ภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ PhilInter กำหนดไว้ชัดเจนว่านักเรียนจากแต่ละประเทศจะไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของ นักเรียนทั้งหมด

3) PhilInter มี Guarantee คะแนนสอบ IELTS / TOEIC หากลงเรียนอย่างต่ำ 12 สัปดาห์และมีทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

4) PhilInter มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านการแพทย์ การพยาบาล (English Focus Medical Course)

หลักสูตรการ เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กับ Philinter มีให้เลือกเรียน

1. General ESL : การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการใช้งานทั่วไป โดยรวมถึงการเรียน Speaking, Listening, Writing, Grammar, Pronunciation, Reading และ Vocabulary ในทุกวัน นักเรียนจะได้เรียนแบบ 1:1 class 4 ครั้ง, small group 2 ครั้ง และ big group 2 ครั้ง

2. Intensive Power Speaking (IPS) : หลักสูตรทีค่อนข้างเข้มข้นสำหรับการสร้างความคล่องแคล่วและแม่นยำในการใช้ ภาษาด้วยการสอนแบบ CLT (Communicative Language Teaching) โดยนักเรียนจะได้เรียนและฝึกภาษาอังกฤษผ่านการพูดเป็นหลักทั้งในการเรียนแบบ 1-1 (5 ครั้ง/วัน) การเรียนในกลุ่มเล็ก (2 ครั้ง/วัน) และการเรียนในกลุ่มใหญ่ (2ครั้ง/วัน)

3. Junior ESL : สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนภาษาใน Cebu ที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี โดยนักเรียนจะต้องทดสอบเพื่อค้นหาว่าควรที่จะเน้นการเรียนและฝึกทางด้านใด เป็นพิเศษระหว่าง Speaking, Listening, Writing, Grammar, Pronunciation, Reading และ Vocabulary หลังจากการทดสอบทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนได้ลงเรียนโดยเน้นไปในด้านที่ นักเรียนยังคงต้องฝึกฝนเป็นพิเศษ โดยทางสถาบันมีนโยบายในการรับนักเรียน Junior ได้เต็มที่ คือ 15 คน (ใน 1 วัน นักเรียนจะได้เรียนแบบ 1:1 4 คาบ เรียนในกลุ่มเล็ก 3 คาบและเรียนด้วยตนเอง 2 คาบโดยมีครูที่ปรึกษาอยู่ด้วย)

อ่านประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ PhilInter เซบู ฟิลิปปินส์ 4 สัปดาห์ ของพี่ตูนและน้องนำทางฉบับเต็มได้ที่ Issue ออนไลน์ของเรา

4. เรียนเตรียมสอบ IELTS : เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียนและการอ่านเชิงวิชาการ ได้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการสอบ IELTS และได้เพิ่มคะแนนโดยรวมสำหรับการสอบ IELTS ทางสถาบันจะมี Mock Test หรือการทดสอบทำข้อสอบ IELTS ในทุกวันเสาร์ และสำหรับการลงเรียน IELTS Program แบบ Full-Time ทางสถาบันจะรับรองผลคะแนนการสอบให้อีกด้วย

5. เรียนเตรียมสอบ TOEIC (Listening, Speaking, Reading and Writing) : เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ พัฒนาเทคนิคในการสอบ TOEIC และได้เพิ่มผลการสอบ TOEIC ทาง สถาบันจะมี Mock Test หรือการทดสอบทำข้อสอบ TOEIC ในทุกวันๆ และสำหรับการลงเรียน TOIEC Program แบบ Full-Time ทางสถาบันจะรับรองผลคะแนนการสอบให้อีกด้วย

6. Business English : สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหรือการประกอบธุรกิจ เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งด้วยการเขียนและการพูดได้ อย่างมั่นใจในสถานที่ทำงานและการประชุมทางธุรกิจ โดยการเรียน Business English จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1) Basic Business : สำหรับการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในที่ทำงาน โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ (Speaking English for Socializing, Reading Workplace Vocabulary, Speaking Grammar and Writing ESL, Pronunciation), กลุ่มเล็ก 3 คาบ (Listening BBC/CNN/Documentary, Business Talk, Research and Reporting), และกลุ่มใหญ่ 1 คาบต่อวัน *ขั้นต่ำต้องเรียน 4 สัปดาห์

2) Advanced Business : สำหรับนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง และต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ (Writing and Correspondence, Business Vocabulary, วิชาเลือก 2 คาบ), กลุ่มเล็ก 3 คาบ (Listening BBC/CNN/Documentary, Business Talk, English Presentation), และกลุ่มใหญ่ 1 คาบต่อวัน *ขั้นต่ำต้องเรียน 4 สัปดาห์

3) Focus Industry : สำหรับนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้วระดับหนึ่ง และต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้คำศัพท์เฉพาะทาง สำหรับการทำงานในด้านต่อไปนี้ให้เลือก การตลาด (Marketing) การตอนรับและการโรงแรม (Hospitality) เทคโนโลยีสาระสนเทศ (Information Technology) การพยาบาล (Medical) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) และอื่นๆ ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ (ฝึกใช้คำศัพท์สำหรับสายอาชีพที่เลือกเรียน, Writing and Correspondence, และวิชาเลือก 1 คาบ), กลุ่มเล็ก 3 คาบ (Grammar & Listening, TOEIC Speaking, Pronunciation), กลุ่มใหญ่ 1 คาบต่อวัน *ขั้นต่ำต้องเรียน 2 สัปดาห์

7. ACE : หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 1-3 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มระดับภาษา แก้ไขจุดอ่อนทางภาษาอังกฤษและฝึกพูด กระตุ้นความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น (ในหนึ่งวัน นักเรียนจะได้เรียน 1:1  6 คาบ, กรุ๊ปเล็ก 3 คาบ, กรุ๊ปใหญ่ 1 คาบ)

และอีก 6 เหตุผลที่ทำให้ PhilInter น่าสนใจก็คือ..

 1. คุณภาพของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศและได้การรับรองมาตรฐานโดย Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)
 2. มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย รวมถึงหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น Business English
 3. มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและมีระบบวัดความสามารถที่อยู่ในมาตรฐานของ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages )
 4. มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้เข้าร่วม โดยเฉพาะในวันศุกร์ช่วงบ่ายจะเป็นเวลาสำหรับกิจกรรม co-curricular ที่นักเรียนจะได้นำสิ่งที่เรียนมาฝึกใช้จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ role play, debate, speech presentation เป็นต้น
 5. มีระบบ Buddy teacher system เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและมี international staff ที่จะคอยอยู่ดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
 6. สถานที่ตั้งมีความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความ ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

หอพัก

หอพักแบบ External

หอพักนอก ห่างจากโรงเรียนประมาณ 200 เมตร อยู่ในย่ายที่สะดวกสบาย มีทั้งร้านอาหาร และช๊อปปิ้งมอลล์อยู่แถวนั้น และยังมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอยู่บนดาดฟ้าคอนโด AZON เพื่อชมวิวทิวทัศน์ได้รอบเมืองอีกด้วย

หอพักแบบ Internal

หอพักในโรงเรียนมีตั้งแต่ห้องเดี่ยว – ห้องสามคน คล้ายรีสอร์ต มีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหน้าหอพัก

กิจกรรมต่างๆ

มีกิจกรรมต่างๆในแต่ละเดือนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ทำความรู้จักและฝึกใช้ภาษามากขึ้น โดยมีธีมในแต่ละเดือน

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร General ESL : เรียน 1:1 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ 2 คาบ ต่อวัน

PhilInter Price1PhilInter Price2PhilInter Price3

*หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายตามตารางนี้ใช้สำหรับการพิจารณาโดยประมาณ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดค่าใช้จ่าย สำหรับหลักสูตรและสถาบันต่างๆ
 • ก้อปันกันไม่มีนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายส่วนต่าง เพิ่มเติมจากอัตราค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องชำระเป็นปกติ : นักเรียนจะชำระตาม Invoice ของโรงเรียน
 • การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ย

โบร์ชัวร์รายละเอียดของสถาบัน – คลิกที่นี่

การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ในมุมมองของ Korpungun

12633013_1257365334279797_75793702_o

กันต์ได้เข้าไปทำความรู้จักกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเซบูด้วยตัวเองมา และหลังจากที่ได้พูดคุยทำความรู้จักกับเจ้าของโรงเรียนภาษาแห่งหนึ่งในเซบู กันต์เห็นถึงความน่าสนใจของสถาบันและวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเซบู ฟิลิปปินส์ กันต์จึงได้ตัดสินใจไปเยี่ยมและทดลองเรียนในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ 3 แห่งในเกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ ผู้เรียนจะได้เรียนตัวต่อตัว (1:1) กับครูผู้สอนวันละกว่า 4-6 ชั่วโมง และจะได้ฝึกใช้ภาษากับเพื่อนจากนานาชาติในการเรียนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่อีกครึ่งวัน อีกทั้งโรงเรียนและเกาะเซบูยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนได้เข้าร่วม ฝึกใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนานและผ่อนคลายอีกด้วย

12632959_1257364197613244_1283477917_o

บ่อยครั้งเราอาจเคยได้ยินกันมาว่าคนฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงที่ฟังได้ยาก มีความเป็นตากาล็อกที่แข็ง หลังจากที่ได้ทดลองเรียนและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางสถาบัน กันต์กลับไม่รู้สึกเช่นนั้นเลย เหตุเพราะครูของสถาบันจะต้องเข้า training อย่างเข้มข้นและถูกประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ครูของสถาบันสามารถอำนวยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพด้วยความชำนาญ เนื่องจากครูของโรงเรียนมีประสบการณ์และความเข้าใจในการสอนนักเรียนต่างชาติ ดังนั้นครูจะสามารถระบุอย่างรวดเร็วว่าปัญหาของผู้เรียนคืออะไร และจะต้องทำอย่างไรในการพัฒนา

ที่สำคัญ การเดินทางไปเรียนภาษาในเซบูฟิลิปปินส์กับสถาบันเหล่านี้ ผู้เรียนจะสามารถประหยัดและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ค่าครองชีพที่เซบู ไม่ต่างจากบ้านเรา ไม่แพงเหมือนค่าครองชีพในอเมริกา ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายกับทางโรงเรียนได้รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวันและค่าบริการอื่นไว้เรียบร้อยแล้ว

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน Philinter

[รีวิว] ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ Philinter ประเทศฟิลิปปินส์ โดย แก้ม

[รีวิว] ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยอายุ 16 ที่ Philinter โดย พู่กัน

[รีวิว] ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ของคู่แม่ลูกใน Philinter โดย คุณตูน – นำทาง

AGENCY CERTIFICATE_koroungun

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันได้รับการรับรองจากทางสถาบันให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ PhilInter

ติดต่อโทร 095-909-3960 Line: korpungun.ph หรือ E-mail: studyeng.ph@korpungun.com

#เรียนภาษาใน Cebu ฟิลิปปินส์