fbpx

Services and Payment

Services and Payment

บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยความใส่ใจต่อความต้องการและพัฒนาการของผู้ใช้บริการ

นโยบายจัดเก็บค่าใช้จ่าย

Transparency

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ก้อปันกันเรียกเก็บจากนักเรียนเพื่อมาชำระต่อ นักเรียนจะได้รับหลักฐานการชำระค่าใช้จ่าย และสามารถเทียบค่าใช้จ่ายกับ Invoice ของสถาบันได้

Direct Payment

สำหรับการเรียนต่ออเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นักเรียนชำระค่าเรียนและค่าที่พักโดยตรงกับสถาบันหรือ host family โดยค่าเทอมสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอม และค่าที่พักสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้ *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันด้วย

Free of Charge

ก้อปันกันไม่มีนโยบายจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากอัตราปกติของสถาบันที่ผู้เรียนสมัคร ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเทียบค่าใช้จ่ายกับข้อมูลของสถาบันได้ *ทั้งนี้อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับรายการที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

ฟรีค่าบริการ !!

Study in the U.S.A.

฿ 0 /
บริการเรียนต่ออเมริกา


+ ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเพื่อเลือกหลักสูตรและสถาบันที่เหมาะสมกับผู้สมัครมากที่สุด
+ ดำเนินการสมัครเข้าเรียน
+ ดำเนินเรื่องสมัครขอวีซ่านักเรียน
+ เตรียมสัมภาษณ์ขอวีซ่า (VISA mock interview) 
+ แนะนำและประสานงานในการสมัครหาที่พักของสถาบัน     
+ ประสานงานยืนยันการรับส่งจากสนามบิน
+ แนะนำในการสมัครขอทุนให้ (หากสถาบันมีทุน)
+ ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง 
+ ติดตามดูแลให้คำปรึกษาระหว่างเรียน

Study in Canada

฿ 0 /
บริการเรียนต่อแคนาดา


+ ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเพื่อเลือกหลักสูตรและสถาบันที่เหมาะสมกับผู้สมัครมากที่สุด
+ ดำเนินการสมัครเข้าเรียน
+ให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับแคนาดา
+ แนะนำและประสานงานในการสมัครหาที่พักของสถาบัน     
+ ประสานงานยืนยันการรับส่งจากสนามบิน
+ แนะนำในการสมัครขอทุนให้ (หากสถาบันมีทุน)
+ ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
+ ติดตามดูแลและให้คำปรึกษาระหว่างเรียน

การจัดเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับอเมริกาและแคนาดา

รอบที่ 1 : ณ วันที่สมัครเข้าเรียน

1) ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าเรียนของสถาบัน ~ ขึ้นอยู่กับสถาบัน
2) ค่ามัดจำของก้อปันกัน 5,000 บาท (สำหรับอเมริกาและแคนาดา) *คืนให้ 100% เมื่อชำระค่าเรียนแล้ว
3) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการยื่นสมัครขอวีซ่า

รอบที่ 2 : ค่าที่พักและการเดินทาง เมื่อ VISA ผ่าน

1) ค่าธรรมเนียมในการจัดหาที่พัก  (Housing Placement) และค่ามัดจำที่พัก ~ ขึ้นอยู่กับสถาบัน
2) ค่าธรรมเนียมในการรับส่งจากสนามบิน ~ ขึ้นอยู่กับสถาบัน

รอบที่ 3 : ค่าเทอมและค่าที่พัก ชำระเมื่อถึงสถาบัน

ชำระกับสถาบันและเจ้าของที่พักโดยตรง

Study in the Philippines

฿ 0 /
บริการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์


+ ให้คำปรึกษาเพื่อเลือกสถาบันและหลักสูตรที่เหมาะสม
+ ทำเรื่องสมัครเข้าเรียน
+ ให้คำแนะนำในการยื่นขอ VISA (4 สัปดาห์+)
+ ประสานงานเรื่องที่พักและรถรับส่งจากสนามบิน
+ ทำเรื่องซื้อประกันภัยการเดินทาง (ไม่บังคับ)
+ ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
+ ดูแลให้คำปรึกษาระหว่างเรียน

การจัดเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับฟิลิปปินส์

รอบที่ 1 : ณ วันที่สมัครเข้าเรียน

ผู้เรียนจะต้องชำระค่ามัดจำการสมัครเข้าเรียน : Deposit Fee (4,500 บาท) *คืนให้ 100 % โดยจะหักออกจากยอดค่าใช้จ่ายรอบที่ 2

รอบที่ 2 : 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

ผู้สมัครชำระยอดค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง (ยกเว้นในกรณีที่สมัครและเดินทางภายใน 4 สัปดาห์ จะต้องชำระภายในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์นั้น)

รอบที่ 3 : เมื่อไปถึงโรงเรียนแล้ว

นักเรียนจะต้องชำระ local fees กับสถาบันโดยตรง เป็นเงินสกุล PhP โดยอาจรวมถึง ค่า VISA, ค่าใบอนุญาตเรียน SSP, ค่าบริการรับส่งจากสนามบิน, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่ามัดจำหอพัก, ค่าหนังสือเรียน เป็นต้น

เงื่อนไขการคืนค่ามัดจำ

o  คืนให้ 100% เมื่อชำระค่าเรียนแล้ว (สำหรับอเมริกา แคนาดาและมาเลเซีย), เมื่อผ่านวีซ่าแล้ว (สำหรับออสเตรเลียโดยจะให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ พร้อมระบุรายละเอียดบัญชีสำหรับการโอนเงินคืน, หรือโดยการหักจากค่าใช้จ่ายรอบที่ 2 (สำหรับฟิลิปปินส์และไต้หวัน

o บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนค่ามัดจำในกรณีที่ a) ไม่ผ่านการสมัครขอ VISA, b) ยกเลิกแผนการไปเรียนต่อต่างประเทศหลังทำเรื่องสมัครแล้วไม่ว่าในกรณีก็ตาม, c) ไม่ชำระค่าเล่าเรียนกับสถาบันที่สมัครเข้าเรียนกับก้อปันกัน

การชำระเงินค่าใช้จ่ายถึงบริษัท

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี บจก. ก้อปันกัน เท่านั้น

เลขบัญชี 029-1-83926-6 สำหรับค่าบริการ

หรือ 035-3-75287-1 สำหรับค่ามัดจำ และยอดชำระล่วงหน้า

บัญชีธนาคาร กสิกรไทย  สาขา คลองสาน

ติดต่อขอใบเสนอราคา

“ติดต่อก้อปันกัน เพื่อขอใบเสนอราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายของหลักสูตรต่างๆ ได้ที่นี่”