รีวิว เรียนต่อแคนาดา
ที่กำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลก!

วันที่ 24 – 26 เมษายน ปี 2019 ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมงานประชุมการศึกษานานาชาติ ICEF Vancouver 2019 โดยผมได้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาต่อแคนาดา พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้นเพื่อขยายสถาบันพันธมิตรเครือข่ายของก้อปันกันในประเทศแคนาดา

โดยผมได้เขียนรีวิวเกี่ยวกับการเรียนต่อแคนาดา มาแบ่งปันกับทุกคนใน 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1) อะไรทำให้คนจากทั่วโลกกำลังนิยมเรียนต่อแคนาดา ?

รีวิว เรียนต่อแคนาดา 02

ในปี 2018 นักเรียนนานาชาติกว่า 370,000 คน จากทั่วโลกได้รับ study permit ในปี 2017 (เพิ่มขึ้นถึง 13% จากปี 2017) โดยรวมแล้วมีนักเรียนนานาชาติในแคนาดาอยู่ประมาณ 721,000 คน (ประมาณ 2% ของประชากรแคนาดา)

รีวิว เรียนต่อแคนาดา 03 International Student Program by the numbers

ปัจจัยหลักที่ทำให้แคนาดากำลังกลายมาเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับการเรียนต่อ คือ การทำงาน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่เปิดกว้างในการอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติทำงานระหว่างเรียนหลักสูตรวิชาการในระดับอุดมศึกษาได้ (เรียนภาษาทำงานไม่ได้นะครับ)

รีวิว เรียนต่อแคนาดา 04 Work by the numbers

หากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่เรียนไม่ต่ำกว่า 1 ปี จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแล้ว นักเรียนสามารถขอ Post-Graduation Work Permit (PGWP) สำหรับการทำงานในแคนาดาเต็มเวลาได้นานถึง 3 ปี (ไม่จำกัดอาชีพ ผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ทำงาน) ทั้งนี้เพื่อเป็นการโปรโมทการเรียนต่อแคนาดา และการช่วยเตรียมนักเรียนให้มีคุณสมบัติที่เพียงพอสำหรับการสมัครเป็น permanent resident ของแคนาดา

*การอนุมัติ PGWP เพิ่มขึ้นจาก 95,455 คนในปี 2014 เป็น 186,055 คนในปี 2018 – อ้างอิงจากสถิติโดย IRCC

นอกจากนั้นแล้ว นักเรียนที่ทำงานด้วย PGWP อย่างต่อเนื่องกว่า 1 ปี + สามารถขอสมัครเป็น Permanent Resident (PR) ของแคนาดาได้อีกด้วย โดยกว่า 53,7000 คนที่ทำงานด้วย PGWP ในแคนาดาในปี 2018 ได้กลายมาเป็น permanent resident ของแคนาดา – อ้างอิงจากสถิติโดย IRCC

2) ว่าด้วย … วีซ่าเรียนต่อแคนาดา

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดาต่ำกว่า 6 เดือน นักเรียนสามารถสมัครขอ visitor permit หรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนชั่วคราวได้ หากลงเรียนมากกว่า 6 เดือน จะต้องใช้เป็น study permit หรือใบอนุญาตศึกษา

รีวิว เรียนต่อแคนาดา 05 Stay Retention y the numbers

การขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศแคนาดาสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด อ้างอิงจากสถิติของ IRCC กว่า 75% ของผู้สมัครขอ study permit ปี 2018 จากทุกประเทศทั่วโลกได้รับการอนุมัติ โดยระยะเวลาการดำเนินการพิจารณา visitor permit จะอยู่ประมาณ 7-9 วันทำการ และประมาณ 42 วันทำการ สำหรับ work permt ในปี 2018 ทั้งนี้หลักฐานการเงิน ที่มาของรายได้ และแผนการ/เจตนาของการขอวีซ่าเข้าแคนาดาจะต้องมีความชัดเจนและสมเหตุสมผล

รีวิว เรียนต่อแคนาดา 06 Assessment of Study Permit Applications

*ปัจจัยและเอกสารสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติ study permit แคนาดา

จดหมายตอบรับให้เข้ารับการศึกษาสถาบัน DLI
จดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์ แผนการและเจตนาของการเข้าประเทศ
ระยะเวลาที่จะพักอาศัยในแคนาดา
ความผูกพันกับประเทศแคนาดา และประเทศบ้านเกิด
เอกสารประกอบการเดินทาง เช่น passport, VISA ประเทศอื่นๆ
การสนับสนุนทางการเงิน
ประวัติอาชญากรรมและประวัติสุขภาพ
การถูกปฏิเสธหรือเพิกถอนวีซ่าก่อนหน้านี้

3) เป็น DLI (Designated Learning Institution) หรือไม่ ?

สถาบันที่จะสามารถออกเอกสารการตอบรับเข้าเรียน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตศึกษาได้นั้นจะต้องได้รับการรับรองให้เป็น DLI โดยรัฐบาล

ดังนั้นก่อนสมัครเข้าเรียนต่อแคนาดา อย่าลืมตรวจสอบกันนะครับว่าสถาบันที่จะสมัครเข้าเรียนนั้นเป็น DLI หรือไม่ …. แน่นอนครับว่า ทุกสถาบันที่ก้อปันกันจะทำงานด้วยและแนะนำนั้นเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็น DLI 🙂

4) หน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องในแคนาดา

• Langauges Canada : หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการข้อมูลและวิจัย ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศแคนาดา พร้อมกับการตรวจสอบคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในแคนาดา – เว็บไซต์ของ Languages Canada คลิกที่นี่

… และแน่นอนครับ โรงเรียนภาษาอังกฤษที่แคนาดาที่ก้อปันกันแนะนำจะต้องเป็นสมาชิกของ Languges Canada

รีวิว เรียนต่อแคนาดา 07

• Canada’s Colleges & Institute : หน่วยงานที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี สถาบันวิชาชีพ รวมถึงมหาวิทยาลัยในแคนาดา โดยทำงานร่วมกับรัฐบาล บริษัท พันธมิตรในต่างประเทศเพื่อพัฒนาให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาในแคนาดานั้นเป็นเลิศด้านการตอบโจทย์การทำงานในโลกปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการศึกษา และการพัฒนาชุมชนและสังคม – เว็บไซต์ของ Canada’s Colleges & Institute คลิกที่นี่

รีวิว เรียนต่อแคนาดา 08 Colleges and Institutes Canada

Andrew Champagne เจ้าหน้าที่ของ Canada’s Colleges & Institute ได้กล่าวไว้ด้วยว่า college และ institute มักจะไม่มีการจัด ranking นะครับ

โดยตัวชี้วัดหลักในการประเมินงานของวิทยาลัย/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักๆ ประกอบด้วย

a) employment rate : อัตราการจ้างงานของนักศึกษาที่จบจากสถาบัน
b) student satisfaction : ความพึงพอใจของนักศึกษา

รีวิว เรียนต่อแคนาดา 09 Valid Study Permit

* จำนวนนักเรียนไทยที่มี study permit ในแคนาดาไม่ติด 1 ใน 20 ลำดับต้น (ไปสถาบันไหนคนไทยก็คงไม่เยอะเท่าไหร่)

รีวิว เรียนต่อแคนาดา 10 International Post-Secondary Students

* ประมาณนักเรียนนานาชาติเลือกที่จะเข้าร่วม college มากขึ้น จาก 25% ในปี 2015 เป็น 41% ในปี 2017 (นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า โอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับอาจารย์มากกว่าด้วยจำนวนนักเรียนต่อห้องที่ไม่มากจนเกินไปแล้ว หลักสูตรการเรียนของวิทยาลัยจะเน้นไปที่การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่จะช่วยเตรียมให้นักเรียนสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี)​ อ้างอิงจาก National Graduates Survey 2013 กว่า 9/10 ของนักเรียนที่จบจาก college หรือ institute ได้รับการจ้างงานหรือทำงานของตัวเอง

รีวิว เรียนต่อแคนาดา 11 Experiential learning

สุดท้าย Andrew ได้กล่าวไว้อีกด้วยว่าสาขาการเรียนที่แต่ละวิทยาลัยเปิดสอนได้ผ่านการศึกษา พิจารณา และวางแผนร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและผู้จ้างงานแล้วว่าจะเป็นที่ต้องการในการทำงานในอนาคต หากหลักสูตรใดที่จะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรนั้นจะถูกพิจารณายกเลิกครับ

ภาพถ่ายกับตัวแทนสถาบันการศึกษาบางส่วน ที่ผมมีโอกาสพบเจอและพูดคุยด้วย

This slideshow requires JavaScript.

# รีวิว เรียนต่อแคนาดา

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา พร้อมโอกาสทำงาน
และขอ Permanent Residence (PR) คลิกที่นี่

เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา ก้อปันกัน

เรียนต่อแคนาดากับก้อปันกัน คลิกที่นี่

เรียนต่อแคนาดา กับก้อปันกัน

 

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน