เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา

หลังจากก้อปันกันที่ได้บุกเบิกการให้ข้อมูลและบริการเรียนต่อ community college อเมริกาในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2016 ในปี 2019 ก้อปันกันได้เริ่มขยายสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรไปถึงแคนาดา รวมทั้งวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยของรัฐบาล วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนอีกด้วย

สำหรับบทความนี้เราจะขอแนะนำวิทยาลัยรัฐบาล และวิทยาลัยเอกชนในแคนาดาบางส่วนที่เราได้ไปเยี่ยมชมและคัดเลือกมาแนะนำด้วยด้วยคุณภาพ หลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจ และการบริการนักเรียนนาชาติที่พร้อมสนับสนุนการวางแผน การเรียนรู้และการปรับตัวของนักเรียน เพื่อแบ่งปันให้เป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาตัดสินใจเรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา

แนะนำการเรียนต่อ
วิทยาลัยในแคนาดา (รัฐบาล)

จุดเด่นของการเรียนต่อระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยที่แคนาดา คือ วิทยาลัยมักจะออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของวิทยาลัย ที่กำหนดโดยรัฐบาล คือ อัตราการจ้างงาน และความพึงพอใจของผู้ที่จบการศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยจะเน้นการจัดการเรียนการเชิงทฤษฏี ประกอบกับการลงมือปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีให้นักเรียนเลือกทำ co-op (การฝึกงาน) ที่สามารถได้รับค่าตอบแทนได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริง พัฒนาทักษะและความรู้ และสร้างเครือข่ายสำหรับโอกาสการทำงานในอนาคต

นอกจากนี้แล้ว ความน่าสนใจของการศึกษาในวิทยาลัยของรัฐบาลในแคนาดา รวมถึง

1. การทำงานระหว่างเรียน :
ระหว่างที่ศึกษาในหลักสูตรเชิงวิชาการ (ไม่รวมการเรียนปรับภาษาอังกฤษ) นักเรียนสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง

2. การทำงานเต็มเวลาช่วงปิดเทอม :
ช่วงปิดเทอม สามารถทำงานเต็มเวลาได้

3. โอกาสทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบ :
เมื่อจบการศึกษาในระดับ Associate Degree (หลักสูตร University Transfer), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตร รวมถึง Post-Graduate Diploma (หลักสูตรระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป) นักเรียนนานาชาติสามารถขอใบอนุญาตทำงาน (PGWP : Post-Graduate Work Permit) ได้นานถึง 3 ปี

4. โอกาสเป็น Permanent Residence :
หากทำงานด้วย PGWP อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี สามารถสมัครขอ PR : Permanent Residence ของแคนาดาได้อีกด้วย

5. อัตราแลกเปลี่ยนที่ประหยัดกว่า :
อัตราแลกเปลี่ยน THB-CAD ต่ำกว่า THB-USD จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ หากเปรียบเทียบกับการเรียนต่ออเมริกา

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
แบบ
University Transfer ในแคนาดา

สถาบันการศึกษาที่มีระบบและหลักสูตรคล้ายกันกับ community college หรือวิทยาลัย 2 ปีในอเมริกา เปิดสอนหลักสูตร University Transfer สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีในแคนาดา สามารถเลือกเข้าเรียนหลักสูตร associate degree ซึ่งเป็นการศึกษาวิชาเรียนระดับปี 1-2 ของหลักสูตรปริญญาตรีในวิทยาลัยก่อนโอนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอีก 2 ปี เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะได้ประหยัดค่าเล่าเรียน 50-70% เมื่อเทียบกับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง

เนื่องจากรัฐบาลประจำรัฐของแคนาดาได้กำหนดและสร้างระบบไว้ให้หน่วยกิตที่วิทยาลัยของรัฐบาลเปิดสอนในหลักสูตร associate degree สอดคล้องกับหน่วยกิตของวิชาเรียนระดับปี 1-2 ของหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังนั้นหน่วยกิตที่นักเรียนลงเรียนในหลักสูตร associate degree จากวิทยาลัยจึงสามารถใช้โอนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยได้อย่างแน่นอน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการโอนภายในรัฐ)

* ตัวอย่างรัฐ British Columbia มีระบบการตรวจสอบหน่วยกิตสำหรับการโอนศึกษาต่อ BC Transfer Guide

ดังนั้น นักเรียนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าเล่าเรียน หรือ นักเรียนที่ต้องการเรียนในชั้นเรียนที่มีจำนวนไม่มากจนเกินไป หรือนักเรียนที่ไม่สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ อาทิ University of British Columbia (UBC), University of Victoria, Simon Fraser University ได้เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย จึงสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนในวิทยาลัยของรัฐบาลก่อน เพื่อเก็บหน่วยกิตบางส่วน อัพเกรดผลการเรียนเฉลี่ย เก็บ portfolio และประสบการณ์ ก่อนสมัครโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อีกครั้ง โดยนักเรียนสามารถที่จะเลือกสมัครโอนเข้าศึกษาต่อปี 2 (จบจากวิทยาลัยปี 1) หรือเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3 (จบจากวิทยาลัยปี 2) ก็เป็นได้

หรือหากผู้เรียนต้องการ วิทยาลัยของรัฐบาลในแคนาดาส่วนใหญ่จะเปิดสอนให้นักเรียนศึกษาได้จนจบระดับปริญญาตรีได้ในบางสาขาอีกด้วย โดยเฉพาะทางด้าน Business โดยมี concentration ต่างๆให้เลือก อาทิ Finance, Management, International Business, Marketing Management และอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับสถาบัน)

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่แคนาดา

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ แต่ไม่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท วิทยาลัยยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้งระดับ Undergraduate Certificate / Diploma (สำหรับความรู้ละทักษะระดับเทียบเท่าปริญญาตรี) และ Post-Graduate Diploma (สำหรับความรู้ละทักษะสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว) เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้สำหรับการทำงานเฉพาะทาง และเช่นเดียวกันหลักสูตรทั้งสองนี้มักจะมี co-op เป็นองค์ประกอบให้นักเรียนเลือกเข้าร่วมได้

ตัวอย่างสาขาการเรียน
Certificate / Diploma

• Accounting
• Business Administration
• Commercial Aviation
• Commerce and Business Administration
• Culinary Management
• Culinary Arts
• Civil Engineering
• Electronic Engineering
• Pastry Arts
• Computing Studies and Information Systems
• Criminology
• Design Formation
• Early Childhood Education
• Engineering and Fabrication Technologies
• Fine Arts
• Journalism
• Professional Photography
• Publishing
• Hospitality Management
• Marketing
• Mechanical Engineering
• Nutrition & Food Management
• Network & Telecommunications Engineering
• Music
• Recreation Leadership
• Sport Science
• Sustainable Construction Management
• Theatre

ตัวอย่างสาขาการเรียน
Post-Graduate Diploma

• Accounting
• Business Law
• Financial Analysis
• Financial Planning
• Global Banking and Economics
• Hospitality Management
• Hospitality Marketing
• Human Resources Management
• Information and Communication Technology
• International Business Management
• Journalism
• Marketing
• Project Management
• Sales
• Supply Chain Management
• Computer and Information
• Data Analytic
• Health Information Management
• Hospitality Services Management
• International Supply Chain Management
• Web & Mobile App Design
• Web & Mobile App Development
• Supply Chain and Logistic
• 3D Animation
• Visual Effect
• Game Design

ทางเลือกสำหรับการเรียนประกาศนียบัตรที่แคนาดา เพื่อให้สามารถขอ PGWP : Post-Graduate Work Permit สำหรับการทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบได้ ได้แก่

1. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยรัฐบาลแคนาดา ที่ใช้เวลา 1 ปี
สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้ 1 ปี

2. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยรัฐบาลแคนาดา ที่ใช้เวลา 1 ปี 2 หลักสูตร
สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้ 3 ปี

3. เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยรัฐบาลแคนาดา ที่ใช้เวลา 2 ปี
สามารถขอ PGWP สำหรับทำงานในแคนาดาได้ 3 ปี

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับวิทยาลัยของรัฐบาลแคนาดา

วิทยาลัยที่ก้อปันกันแนะนำและเป็นพาร์ทเนอร์สำหรับการให้บริการมีแผนกบริการดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะซึ่งจะช่วยในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตศึกษาในระบบและวัฒนธรรมที่แตกต่างได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ววิทยาลัยเปิดหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) สำหรับผู้ที่ต้องการปรับภาษาก่อนเข้าศึกษาต่อ

Credit

Langara College
เมือง
แวนคูเวอร์

Langara College (วิทยาลัยของรัฐ) ตั้งอยู่ในย่านเมือง Vancouver แคนาดา ใกล้สถานนีรถไฟฟ้าสถานี Langara เดินทางไป-กลับดาวทาวน์และชานเมืองแวนคูเวอร์ได้ด้วยความสะดวก มีนักเรียนโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วยหลักสูตร University Transfer ที่ University of British Columbia ได้สูงเป็นลำดับที่ 1 และมีแผนกบริการและดูแลนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

มีวิชาเรียนที่เปิดสอนมากมายโดยแบ่งเป็น 5 ภาคแขนงหลัก ได้แก่ Arts, Business, Sciences & Technology, Humanities and Social Sciences และ Health มีบริการที่พักแบบ homestay ด้วยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเอง และมีโครงการ Langara Plus ที่จะช่วยเสริมประสบการณ์การเรียนต่อแคนาดาให้เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย extra/co-curricular activities เกี่ยวกับ Study Skills, Social Events, Recreational Activies, Lifestyle Workshop

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Langara College คลิกที่นี่

Credit

Okanagan College
เมืองเคโลว์นาร์

Okanagan College (วิทยาลัยของรัฐ) มี 3 แคมปัสอยู่ในย่านเมือง Kelowna, Vernon, Penticton, Salmon Arm ใจกลาง British Columbia ของ Okanagan Valley เป็นเมืองที่มีฤดูกาลอันเป็นเอกลักษณ์ถึง 4 ฤดู และมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นย่านเมืองท่องเที่ยวหน้าร้อนประจำรัฐ British Columbia (BC) ซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอม ที่นักเรียนนานาชาติสามารถทำงานได้เต็มเวลา ที่สำคัญ Kelowna เป็นเมืองที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยบริษัทมากมายที่มาตั้งสาขา รวมถึง start up ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมือง ซึ่งเป็นโอกาสในการทำงานระหว่างเรียน การเข้าร่วมโครงการ co-op ระหว่างเรียน รวมถึงโอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษาอีกด้วย

ที่สำคัญในย่าน Okagana มีฟาร์มองุ่น, winery, สถานที่พักผ่อน และรีสอร์ทมากมาย เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนด้าน Hospitality, Wine, Tourism เป็นอย่างยิ่ง

Okanagan College มีวิชาเรียนที่เปิดสอนที่หลากหลาย รวมถึง Business, Commercial Aviation, Arts / Science, Technologies, Sustainable Construction management Technology, Animation, Computer Science, Health and Social Development รวมถึง Food, Aircraft Maintenance Engineering, Wine and Tourism

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Okanagan College คลิกที่นี่

 วิทยาลัยรัฐบาลอื่นในแคนาดาที่แนะนำ
และกำลังจะทยอยนำข้อมูลลงเว็บ

แนะนำการเรียนต่อ
วิทยาลัยในแคนาดา (เอกชน)

นอกจากวิทยาลัยของรัฐแล้ว การเรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดาจะมีตัวเลือกคือวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ Diploma / Certificate เฉพาะทางให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาและโอกาสการทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวทักษะและประสบการณ์จากสายงานที่สนใจในแคนาดาอีกด้วย เนื่องจากหลักสูตรของวิทยาลัยเอกชนมักจะมีส่วนประกอบของการฝึกงาน (co-op) ให้นักเรียนเลือกที่จะเข้าร่วมได้เกือบครึ่งหนึ่งของระยะเวลาเรียนของหลักสูตร เช่น หลักสูตร 98 สัปดาห์ จะได้เรียนประมาณ 48 สัปดาห์ ทำหรือฝึกงานอีก 48 สัปดาห์ และกลับเข้าวิทยาลัยเพื่อรีวิวและเรียนต่ออีก 2 สัปดาห์ เป็นต้น

ข้อดี/ความน่าสนใจ
ของการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยเอกชน

• เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ยังไม่ถึงเกณฑ์สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรภาษาของวิทยาลัย และเข้าเรียนต่อในหลักสูตรของวิทยาลัยได้หลังจากที่จบหลักสูตรภาษาในระดับที่กำหนด โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL/IELTS

• ค่าเล่าเรียนที่มักจะประหยัดกว่าวิทยาลัยของรัฐบาล

• สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือน (มีระยะเวลาเรียนที่ยืนหยุ่นกว่า *ระยะเวลาของหลักสูตรที่เปิดสอนจะมีตั้งแต่ 4 – 98 สัปดาห์ หรือมากกว่า)

• สามารถทำงานระหว่างเรียนได้อย่างถูกกฎหมาย เช่นเดียวกัน และสำหรับผู้ที่ลงเรียนหลักสูตรระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป นักเรียนนานาชาติสามารถขอใบอนุญาตทำงาน (PGWP : Post-Graduate Work Permit) ได้นานถึง 3 ปี

• วิทยาลัยเอกชน มักจะให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในวงการการทำงานที่เกี่ยวกับสาขาการเรียนของหลักสูตรมาช่วยจัดการเรียนการสอน แบ่งปันประสบการณ์ และให้นักเรียนได้พบเพื่อสร้างเครือข่าย

ข้อจำกัด
ของการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยเอกชน

• นักเรียนในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนานาชาติ แต่ก็มีความหลากหลายทั้งวัยและสัญชาติ

วิทยาลัยเอกชนในแคนาดาเหมาะสำหรับใคร?

1. บุคคลที่ต้องการไปพัฒนาตนเอง
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะและความรู้สำหรับการทำงานเฉพาะทาง จากการเรียนรู้ในห้องเรียน และการปฏิบัติใช้งานจริง

2. บุคคลที่ต้องการความยืนหยุ่นด้านระยะเวลาเรียนของหลักสูตร
เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงาน การลงมือปฏิบัติ และผู้คนในสายงานที่สนใจ ก่อนพิจารณาเรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดาหรือประเทศอื่นๆ

Credit

Greystone College
เมืองแวนคูเวอร์ และเมืองโทรอนโต้

Greystone College เป็นวิทยาลัยของเอกชน ภายใต้เครือการศึกษา ILSC Education Group เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Diploma) ด้าน Business, Hospitality, Interpreting and Translation และ Teaching Training โดยมีทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนชาวแคนาเดียนเข้าศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนทต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะทางเพื่อเตรียมตัวเข้าทำงาน วิทยาลัยมีหลักสูตร co-op ให้นักเรียนเลือกเรียนและทำงาน 50% ของระยะเวลาที่ลงเรียนหลักสูตร diploma อีกด้วย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greystone College คลิกที่นี่

วิทยาลัยเอกชนอื่นในแคนาดาที่แนะนำ
และกำลังจะทยอยนำข้อมูลลงเว็บ

This slideshow requires JavaScript.

 

สุดท้ายนี้ …

หากใครมีโอกาสและสนใจไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศตะวันตก วิทยาลัยในแคนาดาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ และหากสนใจเรียนต่อแคนาดา สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม และใช้บริการสมัครเข้าเรียน สมัครขอวีซ่า และเตรียมตัวก่อนเดินทางกับก้อปันกันได้ ฟรี !

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Study in Canada คลิกที่นี่

# เรียนต่อวิทยาลัยในแคนาดา

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน