เรียน TOEFL ที่ฟิลิปปินส์

หากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ

• เตรียมตัวสอบหรืออัพคะแนน TOEFL เพื่อใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่ออเมริกา
• พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานจริง

ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน TOEFL ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียน TOEFL เพื่อให้ได้คะแนนสอบตามที่ต้องการ ในขณะที่คุณจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ

การเรียน TOEFL ที่ฟิลิปินส์ นักเรียนจะได้

• สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
 เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) และกลุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 10 คน)
 ทำแบบทดสอบ TOEFL Mock Test
 โฟกัสกับการเรียน เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอาหาร ที่พักและกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายไว้ให้
 ทำข้อสอบ TOEFL จริงโดย ETS *ในกรณีที่ลงเรียนหลักสูตร TOEFL guarantee
 อยู่ในบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ

หลักสูตร TOEFL ที่ฟิลิปินส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. หลักสูตรปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อเตรียมเข้าเรียนหลักสูตร TOEFL แบบการันตี ซึ่งมักจะมีชื่อหลักสูตรว่า  Pre-TOEFL เหมาะสำหรับบุคคลที่มีคะแนนสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าคะแนนเทียบเท่า TOEFL ในระดับ 400-450

2. หลักสูตร TOEFL Guaranteed เป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนจะได้ทำข้อสอบ TOEFL จริงโดย ETS ในช่วงท้ายของหลักสูตรการเรียน โดยที่โรงเรียนจะการันตีผลคะแนนสอบให้ด้วย .. อย่างไรก็ตามในหลักสูตรนี้ นักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีคะแนนสอบ TOEFL หรือผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียนในเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าเรียน

แนะนำสถาบัน
สำหรับ เรียน TOEFL ที่ฟิลิปปินส์

1. สถาบัน SMEAG Capital Campus (เซบู)

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ SMEAG

TOEFL : Test of English as a Foreign Language :
หลักสูตรเพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

TOEFL คือ การทดสอบภาษาอังกฤษที่พัฒนาโดย America ETS เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ที่มีแผนจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ เป็นต้น TOEFL เป็นการวัดผลภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ listening, reading, writing, speaking ผู้ควบคุมการสอบ TOEFL ที่ SMEAG ได้รับการอบรมโดยตรงจากสำนักงานใหญ่ ETS ส่งผลให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับนักเรียน  : ที่ต้องการผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการ เพื่อสมัครงาน หรือย้ายถิ่นฐานภายในระยะเวลาอันสั้น และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง มากกว่าแค่ระดับการสื่อสารพื้นฐาน

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ SMEAG TOEFL

เงื่อนไขการการันตีคะแนน TOEFL ที่ SMEAG

• นักเรียนต้องลงเรียน 12 สัปดาห์ และเข้าเรียนครบ 100%
 นักเรียนจะได้ไม่ได้รับการตักเตือน (warning) ใดๆจากทางโรงเรียน
 หากนักเรียนได้รับ warning มากกว่า 3 ครั้งจะหมดสิทธิ์ในการสอบ TOEFL ฟรี
 นักเรียนจะได้รับค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบฟรี หากไม่ได้สามารถสอบได้คะแนนตามที่กำหนด
 นักเรียนจะได้ทำข้อสอบในช่วงสัปดาห์ที่ 11
 ในช่วง 4 สัปดาห์แรกนักเรียนจะต้องลงเรียนแบบ sparta

จุดเด่น หลักสูตร TOEFL ของ SMEAG

จุดเด่นที่ 1 
ศูนย์สอบ TOEFL ในเซบู ที่ได้รับการรับรองโดย ETS นับตั้งแต่ปี 2014, การสอบ iBT TOEFL บริหารจัดการโดย SMEAG และ ETS
จุดเด่นที่ 2
มีการจำลองการสอบ iBT TOEFL ในวันเสาร์ ทุกสัปดาห์ ณ ศูนย์สอบจริง ช่วยให้นักเรียนประสบผลสำเร็จได้คะแนนสอบดังที่ตั้งเป้าหมายไว้
จุดเด่นที่ 3 
หลักสูตรรับรองผล TOEFLไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าสอบ จนกว่านักเรียนจะประสบผลสำเร็จได้คะแนนสอบดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่ำ12 สัปดาห์ มีเงื่อนไขคือ ต้องเข้าเรียนครบทุกครั้ง และมีความประพฤติดี
จุดเด่นที่ 4
หลักสูตร TOEFL ที่ SMEAG ขึ้นตรงกับ ศูนย์ IELTS ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฟิลิปปินส์

เกี่ยวกับ SMEAG – คลิกที่นี่

2. สถาบัน IDEA CEBU (เซบู)

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ IDEA Cebu

IDEA Cebu มีหลักสูตร TOEFL Intensive และ TOEFL Guaranteed สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEFL รวมถึงหลักสูตรการเรียนและการรับรองผลสอบ TOEFL Guaranteed

IDEA Cebu มีหลักสูตร TOEFL 2 รูปแบบ คือ

1) TOEFL Intensive :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR A2 และต้องการมีข้อได้เปรียบในการศึกษา การอพยพย้ายถิ่น และการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนมีคะแนน TOEFL ที่ดีขึ้น พัฒนาทักษะด้านวิชาการและเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร TOEFL Intensive ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (และการทำฝึกทำข้อสอบ) 2 คาบ, Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 2 คาบ, และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 13 คาบ หรือ 10.75 ชั่วโมงต่อวัน

*Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้าจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน

เรียนภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ IDEA CEBU TOEFL Intensive

2) TOEFL Guaranteed :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR A2 และต้องการมีข้อได้เปรียบในการศึกษา การอพยพย้ายถิ่น และการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลักสูตรนี้จะเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ TOEFL และช่วยให้ได้คะแนนที่ต้องการเพื่อความได้เปรียบ และโดดเด่นจากผู้สมัครคนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยหรือองค์กร

หลักสูตร TOEIC Score Guaranteed ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (และการทำฝึกทำข้อสอบ) 2 คาบ, การทดสอบคำศัพท์ ช่วงเช้า 1 คาบ (บังคับ), Vocabulary Review 1 คาบ (บังคับ) และการทบทวนบทเรียนวันละ 2 คาบ (บังคับ) รวม 12 คาบ หรือ 9.25 ชั่วโมงต่อวัน

เรียนภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ IDEA CEBU TOEFL Guaranteedเรียนภาษาในเซบู ฟิลิปปินส์ IDEA CEBU TOEFL Guaranteed Program Schedule

เกี่ยวกับ IDEA CEBU – คลิกที่นี่

3. สถาบัน BECI International Language Academy (บาเกียว)

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Beciจุดเด่น

• นักเรียนในหลักสูตร TOEFL Guarantee จะได้เรียนระบบ Sparta คือเรียนแบบเข้มข้น (8.00 – 20.00น.) *มีเวลาพักระหว่างวัน
• ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนค่าธรรมเนียมสอบ TOEFL Test
 โรงเรียนมีพื้นที่ outdoor ให้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนและมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อน

หลักสูตร TOEFL Guaranteed :
เตรียมสอบ TOEFL แบบการันตีผลคะแนน (เรียน 11 ชั่วโมงต่อวัน)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบ TOEFL  โปรแกรมนี้ช่วยผู้เรียนในการทำความเข้าใจระบบการสอบ TOEFL และเตรียมผู้เรียนด้วยการทำข้อสอบจำลอง  ตารางการเรียนการสอนอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมตามคะแนนการสอบวัดระดับของแต่ละคน  โดยจะมุ่งเน้นการดูแลจุดอ่อนของผู้เรียนเป็นหลัก ใน 1 วันจะเรียนทั้งสิ้น 11 ชั่วโมงแบ่งเป็น

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Beci TOEFL

เงื่อนไขการการันตี

1. ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 12 สัปดาห์
2. ต้องส่งคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. หากไม่มีคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการอาจใช้ BECI IELTS mock test ได้
4. หากได้คะแนน TOEFL มากกว่า 40 คะแนน หรือ TOEIC มากกว่า 490 คะแนน หรือ IELTS มากกว่า 3.5 การันตีที่ 60 คะแนน
5. หากได้คะแนน TOEFL มากกว่า 60 คะแนน หรือ TOEIC มากกว่า 700 คะแนน หรือ IELTS มากกว่า 5.0 การันตีที่ 80 คะแนน
6. หากได้คะแนน TOEFL มากกว่า 80 คะแนน หรือ TOEIC มากกว่า 860 คะแนน หรือ IELTS มากกว่า 6.5 การันตีที่ 100 คะแนน
7. หากผู้เรียนไม่สามารถสอบได้คะแนนตามที่การันตีไว้  สามารถเรียนซ้ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ยกเว้นค่าอาหารและที่พัก
8. การการันตีจะถูกยกเลิกหากผู้เรียนถูกลงโทษตามระเบียบของสถาบัน  หรือมีผลการเข้าร่วมชั้นเรียนต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

เกี่ยวกับ Beci – คลิกที่นี่

# เรียน TOEFL ที่ฟิลิปปินส์

ติดตามก้อปันกันได้ที่
Facebook Page : korpungunoverseas

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน